mk

en

sq

 

Датум: 28/05/2017

Време: 16:32:41

Тип на депозит

МЛАДИНСКИ КЛУБ ЗА ШТЕДЕЊЕ

Валута

• МКД

• Минимален влог: 50,00 МКД
Период на орочување

• По видување

Склучување на договор

/

Каматна стапка

• Променлива. Пресметката е по конформна метода

Тип на депозит

Каматна стапка (годишно во денари)

Младински клуб за штедење

1%

Тајност

• Податоците за депозитите се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ

Осигурување

• Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите

Спецификација

• Вложувачот е детето – корисник на услуга или корисник на семеен депозит на чие име гласи штедната книшка заедно со законски застапник

Предности

• Безбедно место за штедење
• Флексибилност при вложување на средствата
• Камата + награда
• Можност за подигнување на депозитот без претходна најава
• Стекнување навика за штедење од најмала возраст

 

Контакт

 

Согласно Одл. од 28/01/2017

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 11/05/2017