mk

en

sq

 

: 25/11/2017

: 04:41:01

ОРОЧЕН ДЕПОЗИТ

• МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД
• 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48, 60 месеци

• Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ

• Променлива. Пресметката е по дневна конформна метода

Тип на депозит

Каматна стапка (годишно во денари)

Депозит на 24 месеци

3,4%

Депозит на 36 месеци

3,7%

Пролетен депозит на 36 месеци

3,9%

Депозит на 48 месеци

3,9%

Депозит 15 на 48 месеци

4,0%

Депозит на 60 месеци

4,1%

• Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ

• Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите

• Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит

• Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

 

 

. 29/06/2017

info@fulm.com.mk

15/11/2017