mk

en

sq

 

: 21/07/2017

: 18:47:48

ОРОЧЕН ДЕПОЗИТ

• МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД
• 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48, 60 месеци

• Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ

• Променлива. Пресметката е по дневна конформна метода

Тип на депозит

Каматна стапка (годишно во денари)

Депозит на 1 месец

0,2%

Депозит на 3 месеци

0,7%

Депозит на 6 месеци

1,3%

Депозит на 12 месеци

2,2%

Депозит на 24 месеци

3,8%

Депозит на 36 месеци

4,1%

Депозит на 48 месеци

4,3%

Депозит на 60 месеци

4,5%

• Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ

• Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите

• Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит

• Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

 

 

. 28/01/2017

info@fulm.com.mk

06/07/2017