mk

en

sq

 

Датум: 30/03/2017

Време: 18:36:05

Тип на депозит

ОРОЧЕН ДЕПОЗИТ ИНДЕКСИРАН СО ЕУР

Валута

• МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД
Период на орочување

• 1, 3, 6, 12, 48, 60 месеци

Склучување на договор

• Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ

Каматна стапка

• Променлива. Пресметката е по дневна конформна метода

Тип на депозит

Каматна стапка со валутна клаузула (годишно во денари)

Депозит на 1 месец

0,1%

Депозит на 3 месеци

0,6%

Депозит на 6 месеци

0,8%

Депозит на 12 месеци

1,8%

Депозит на 24 месеци

2,2%

Депозит на 36 месеци

2,3%

Депозит на 48 месеци

2,4%

Депозит на 60 месеци

2,6%

Тајност

• Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ

Осигурување

• Штедилницата ги осигурува штедните влогови во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите

Спецификација

• Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит

Предности

• Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Заштита од девалвација на денарот
• Можност за месечно подигнување на каматата
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

 

Контакт

 

Согласно Одл. од 28/01/2017

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 15/03/2017