mk

en

sq

 

Датум: 30/03/2017

Време: 18:39:10

Тип на депозит

ПРАЗНИЧЕН ДЕПОЗИТ

Валута

• МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД
Период на орочување

• 6, 14 и 18 месеци

Склучување на договор

• Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ

Каматна стапка

• Променлива. Пресметката е по дневна конформна метода

Тип на депозит

Каматна стапка (годишно во денари)

Валутна клаузула ЕУР

Празничен депозит 2010 (орочен на 6 месеци)

1,4%

0,9%

Празничен депозит 2008 (орочен на 14 месеци)

2,6%

1,9%

Празничен депозит (орочен на 18 месеци)

3,6%

1,9%

Тајност

• Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ

Осигурување

• Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите

Спецификација

• Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит

Предности

• Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата
• Заштита од девалвација на денарот
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит
• Можност за учество во Клуб 10 на ФУЛМ
• Право на новогодишно изненадување

 

Контакт

 

Согласно Одл. од 28/01/2017

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 15/03/2017