mk

en

sq

 

Датум: 28/05/2017

Време: 16:39:24

Тип на депозит

ДЕПОЗИТ ПО ВИДУВАЊЕ

Валута

• МКД

• Минимален влог: 100,00 МКД
Период на орочување

• По видување (а виста)

Склучување на договор

/

Каматна стапка

• Променлива. Пресметката е по конформна метода

Тип на депозит

Каматна стапка (годишно во денари)

Депозит по видување

0,1%

Тајност

• Податоците за депозитите се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ

Осигурување

• Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите

Спецификација

• Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит

Предности

• Безбедно место за штедење
• Флексибилност за депонирање и повлекување на средствата

 

Контакт

 

Согласно Одл. од 28/01/2017

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 11/05/2017