mk

en

sq

 

Датум: 30/03/2017

Време: 18:40:28

Тип на депозит

ДЕПОЗИТ СО ДОБРОВОЛНО ШТЕДЕЊЕ

Валута

• МКД

• Минимален влог: 300,00 МКД
Период на орочување

• 6, 12 месеци

Склучување на договор

• Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ

Каматна стапка

• Променлива. Пресметката е по дневна конформна метода

Типови на депозит

Каматна стапка (годишно во денари)

Депозит со доброволно штедење на 6 месеци

1,2%

Депозит со доброволно штедење на 12 месеци

1,9%

Тајност

• Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ

Осигурување

• Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите

Спецификација

• Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит • Обврска за месечно вложување на парични средства

Предности

• Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

 

Контакт

 

Согласно Одл. од 28/01/2017

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 15/03/2017