mk

en

sq

 

Датум: 13/12/2017

Време: 07:59:40

Недвижен и движен имот за продажба

Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје
Табела бр.1

Образец ИП

Извештај
За недвижниот имот
наменет за продажба со состојба на
31.10.2017 година

 
Реден број Опис на недвижниот имот Адреса Број на имотниот лист или листот за предбележување Квадратура на недвижниот имот Владение Заложно право или други товари на имотот Носител на правото на сопственост и други стварни права Цена Лице за контакт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кредитен калкулатор

Калкулатор за штедење

Анкети

ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ info@fulm.com.mk

Ажурирано на 04/12/2017