Листа на депозити

 

Денарски

Со валутна клаузула

 

         Вид на продукт

Променлива при 

Фиксна

Променлива при 

Фиксна

референтна каматна

референтна каматна

стапка од 3%

стапка од 3%

Декурзивна

Антиципативна

Декурзивна

Антиципативна

Декурзивна

Антиципативна

Декурзивна

Антиципативна

Депозит по видување

 

Депозит по видување

 

/

0,10%

/

/

/

/

/

( а виста)

младински клуб за штедење

 

/

1%

/

/

/

/

/

Орочени депозити

 

 

 

 

 

 

 

 

Депозити од 1 до 3 месеци

 

 

 

 

 

 

 

 

депозит на 1 месец                            

0,10%

/

/

/

0,10%

/

/

/

депозит на 3 месеци                         

0,10%

/

/

/

0,10%

/

/

/

Депозити на 6 месеци

 

 

 

 

 

 

 

 

депозит на 6 месеци                          

0,65%

/

/

/

0,15%

/

/

/

Флекси плус на 6 месеци                                       

0,55%

/

/

/

0,10%

/

/

/

Депозити оддо 11 месеци

 

 

 

 

 

 

 

 

депозит на 7 месеци

0,65%

/

/

/

/

/

/

/

депозит на 8 месеци

0,95%

/

/

/

/

/

/

/

депозит на 9 месеци

1,15%

/

/

/

/

/

/

/

Депозити на 12 месеци

 

 

 

 

 

 

 

 

депозит на 12 месеци                        

1,25%

/

/

/

0,85%

/

/

/

Флекси плус на 12 месеци                                                                                  

0,95%

/

/

/

0,65%

/

/

/

Депозити од 13 до 23 месеци

 

 

 

 

 

 

 

 

депозит на 14 месеци

1,65%

/

/

/

0,95%

/

/

/

депозит на 16 месеци

1,65%

/

/

/

/

/

/

/

депозит на 18 месеци

2,05%

/

/

/

0,95%

/

/

/

Депозити од 24 до 60 месеци

 

 

 

 

 

 

 

 

членски депозит на 24 месеци

/

/

2%

/

/

/

/

/

членски депозит на 24 месеци рати за п.к

/

/

2%

/

/

/

/

/

депозит на 24 месеци                       

2,45%

/

/

/

1,25%

/

/

/

депозит на 36 месеци                       

2,75%

/

/

/

1,35%

/

/

/

депозит на 48 месеци                      

2,95%

/

/

/

1,45%

/

/

/

депозит на 60 месеци                      

3,15%

/

/

/

1,65%

/

/

/

Согласно одлука од 28/06/2018  

Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје на своите уплатни-исплатни места не прибира девизни депозити. (Објава на 19.05.2015)