Кредит EaSi Busy

Image

Целна група

Наменето за сите категории на  ранливи лица:

  • коишто имаат микробизнис и сакаат да инвестираат во него или лица кои сакаат да започнат со нов бизнис, со моментален статус на вработување: вработени лица со/без дополнителни приходи, земјоделци и невработени со дополнителни лични примања;
  • коишто не се предмет на каква било неликвидност, стечај или слична постапка и не ги исполнуваат критериумите според домашното законодавство за ставање во колективна неликвидност, стечај или слична постапка на барање на доверители;
  • коишто не учествуваат, како дел од своите деловни активности, во какви било активности што се незаконски според законите во Република Северна Македонија.

 * (а) ранливо лице коешто ја изгубило или е во опасност да ја изгуби својата работа или лице коешто доживеало потешкотии при влегување или повторно влегување на пазарот на трудот или лице коешто е во опасност од социјално исклучување или е социјално исклучено и, во секој случај, е лице коешто е во неповолна положба во однос на пристапот до конвенционалните кредитни пазари и е лице коешто сака или да основа или да развива сопствено микропретпријатие, вклучително и со цел за самовработување; или

(б) е микропретпријатие или во фаза на старт-ап или развој, вклучувајќи микропретпријатие коешто вработува едно или повеќе лица од видот наведен (во а) погоре;

Износ на кредитот

• Од 50.000 до 900.000 МКД – денари*

Рок на отплата

• Од 24 до 96 месеци

Грејс период

• При склучување на договорот може да се одбере грејс период од 6, 12 или 18 месеци

Потребно обезбедување*

• Без жирант/и  

·  Со жирант/и

*Зависно од износот на одобрениот кредит и кредитната историја во Штедилница ФУЛМ

Каматна стапка

• Годишна фиксна каматна стапка * (СВТ) 

Начин на плаќање

  • Кредитот се отплаќа месечно, со примена на методот на ануитетни плаќања;;

• доколку се избере користење на грејс период, за време на тој период се плаќаат само надомести и камата.

Надомест

• Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот

Минимум критериуми за кредитот

• Физички лица, државјани на Република Северна Македонија

  • Корисникот на кредит добива поповолни услови доколку е член во ФУЛМ

Минимум потребна документација при аплицирање за кредит

• Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот и жирантот;
• документ за лични примања на кредитобарателот и/или жирантите;
• целосно пополнети обрасци за барање за кредит

Предност

·     Исплата во готово или на трансакциска сметка (помали трошоци за исплата на трансакциска сметка)

·     Не се наплаќа надомест за предвремено затварање на кредитот

·     Можност за дополнително намалување на главницата во секој период од кредитот.

·     Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

Аплицирај онлајн тука

*Валута МКД- денарски кредит. 
*Годишна, фиксна каматна стапка. Штедилницата одобрува кредити со фиксна каматна стапка. Фиксната каматна стапка е непроменлива за наведениот периодот на кредитот. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку јавни медиуми (СВТ)  


Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити

КРЕДИТ ЗА НЕВРАБОТЕНИ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА
Целна група • Невработени лица со дополнителни лични примања
Износ на кредитот • Од 10.000 до 400.000 МКД – денарски кредит*
Рок на отплата • 12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци
• Максимум грејс период 12 месец
Потребно обезбедување • Жирант/и, и/или заверка на меница во форма на нотарски акт и без жирант/и (зависно од износот на одобрениот кредит и кредитната историја во Штедилница ФУЛМ)
Каматни стапки Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати) – за кредити со рок на отплата од 12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци и
• Можност за начин на плаќање во кој каматата се плаќа месечно, а главницата доспева по истекот на временскиот период за кој е одобрен кредитот – за кредити со рок на отплата од 12, 24 и 36 месеци.
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит • Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот и жирантот/ите
• Заверена потврда за нето плата и постоечки забрани за нето плата од жирантот/ите
• Целосно пополнети обрасци за кредит
Предност ·Исплата во готово или на трансакциска сметка

·Не се наплаќа надомест за предвремено затварање на кредитот

·Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

*Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година, имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

*Годишна променлива каматна стапка. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку јавни медиуми (СВТ)

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити