КлучНа доверба депозит

Тип на депозит

КлучНа доверба депозит

Валута

• МКД

• Минимален влог: 5000,00 МКД

Период на доспевање

25 септември 2029 година

Склучување на договор

Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ

Каматна стапка

•4,40% фиксна каматна стапка 

 Пресметка на камата со капитализација

Тајност

• Податоците за депозитите се банкарска тајна на Штедилница ФУЛМ

Осигурување

• Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите

Спецификација

• Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ или корисник на услуга

Предности

•Атрактивни каматни стапки

• Безбедно место за штедење

• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

Согласно Одлука од 03.07.2023

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити

Тип на депозит ДЕПОЗИТ ПО ВИДУВАЊЕ
Валута • МКД

• Минимален влог: 100,00 МКД

Период на орочување • По видување (а виста)
Склучување на договор /
Каматна стапка · 0,1% променлива каматна стапка

· Пресметката е по конформна метода

Тајност • Податоците за депозитите се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Безбедно место за штедење
• Флексибилност за депонирање и повлекување на средствата

 

Согласно Одл. од 29/06/2017

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити