Промотивни депозити

Тип на депозит ПРОМОТИВНИ ДЕПОЗИТИ
Валута

• МКД

• Минимален влог: 2000,00 МКД

 
Период на орочување

• 24 месеци

• 36 месеци

• 48 месеци

• 60 месеци

Склучување на договор Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка

·         1,4% фиксна каматна стапка (за договор на 24 месеци)

·         1,6 % фиксна каматна стапка (за договор на 36 месеци)

·         1,8 % фиксна каматна стапка (за договор на 48 месеци)

·         2,0 % фиксна каматна стапка (за договор до 60 месеци)

·         Пресметката е по конформна метода

Тајност • Податоците за депозитите се банкарска тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ или корисник на услуга
Предности

•Атрактивни каматни стапки

• Безбедно место за штедење

• Можност за месечно подигнување на каматата

• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

Согласно Одл. од 30.06.2021       

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити

Тип на депозит ДЕПОЗИТ ПО ВИДУВАЊЕ
Валута • МКД

• Минимален влог: 100,00 МКД

Период на орочување • По видување (а виста)
Склучување на договор /
Каматна стапка · 0,1% променлива каматна стапка

· Пресметката е по конформна метода

Тајност • Податоците за депозитите се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Безбедно место за штедење
• Флексибилност за депонирање и повлекување на средствата

 

Согласно Одл. од 29/06/2017

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити