Image

                                                        

Kemi nderin dhe kënaqësinë që të ju informojm se Kursimorja FULM fitoi besimin e Unionit Europian përmes komisionit Europian dhe fondit për investime Europiane për marrjen  e garancionit EaSI,përmes së cilës fituam mundësin për kualifikim deri 203 milion denar,të dedikuara për përkrahje kreditore të mikrobizneseve dhe idetë start-up,në rradhën e Programit për punësim dhe inovacion social të Unionit Europian(EaSI)

  • Cka është  ЕaSI-Busy?

ЕaSI-Busy është prodhim  I rri I Kursimores FULM,I dedikuar për përkrahjen dhe sigurimin e kushteve më të volitshme për idet start-ap,mikrobizneset në fazën e zhvillimit dhe përkrahje për mikrobizneset e grave,të rrinjëve dhe të gjithëve që duan të fillojn biznes të rri.

  • Kush mund të aplikoj për EaSI-Busy kredin?

Për kredin ЕaSI-Busy mund të aplikojn të gjith njerëzit që kanë mikrobiznes të vetin dhe duan të investojn në to ose personat që duan të fillojn biznes të rri,pa marr parasysh gjendjen momentale të punësimit a.q. mund të aplikojn vetëm shtetasit e Republikës së Maqedonisë së Veriut,pa marrë parasysh se për momentin a janë:të punësuar,të papunë ose bujq.

Aplikimet mund të bëhen online,përmes aplikacionit cellular ose personalisht në filijalet e Kursimores FULM.Pas dorëzimit ato do të shqyrtohen,a kredikërkuesi do të merr përgjigje jo më vonë se 5 ditë pune nga dita që do të bëjë kërkesën.

  •  Cilat janë kushtet për kredin EaSi-Busy?

 Shuma : prej 50.000 deri 900.000 denar

Koha e pagesës: 24, 36, 48, 60, 72, 84 ose 96 мuaj

Periudha Grejs: 3, 6, 12 ose 18 muaj

Për më shumë informata për kushtet në këtë link

  • Qëllimi i Easi-Busy

Duke ju faleminderuar garancionit  EaSI ,e financuar nga Unioni Europian,Kursimorja FULM ka mundësin që materialisht të ju ndihmoj mikro dhe nanobizneseve dhe ideve start-ap.

Përkrahje material për bizneset start-ap me histori operative deri në 36 muaj punë ose biznes që është në fazën e zhvillimit ,aktivitet afarist individual (nanobiznis).

  • Përfitimet e garancive të financuara nga Programi i Punësimit dhe Inovacionit Social i Bashkimit Evropian (EaSI) janë
  • periudha më të gjata të ripagimit;
  • Periudha grejs;dhe
  •  Tarifa dhe kosto të reduktuara për mikro dhe nanobizneset

   Programi synon rikuperimin e sektorit privat dhe punësimet e reja në Republikën e Maqedonisë Veriore.

* Përmes Programit Evropian për Punësimin dhe Inovacionin Social (EaSI), Komisioni Evropian mbështet mikrofinancimin dhe financimin e sipërmarrjes sociale me një total prej 193 milion euro për periudhën 2014-2020. Qëllimi është të rritet qasja në mikrofinancë, dmth. hua deri në 25,000 EUR, veçanërisht për njerëzit në nevojë dhe mikro-ndërmarrjet.

* Burimi: EC Visibility Guidelines