Kredi EaSi Busy

Image

Qëllimi I grupit

Të gjithë njerëzit e prekur :

që kanë mikrobiznese dhe duan të investojn në të ose personat që duan të fillojn biznes te rri me gjendjen momentale të punësimit :personat e punwsuar me/ose pa të ardhura plotësuese,bujq dhe të papunët me të ardhura plotësuese,

të cilat nuk i nënshtrohen ndonjë falimentimi, falimentimi ose procedura të ngjashme dhe nuk përmbushin kriteret sipas ligjit të brendshëm për vendosjen e likuiditetit kolektiv, falimentimit ose procedurave të ngjashme me kërkesë të kreditorëve

të cilët nuk marrin pjesë, si pjesë e aktiviteteve të tyre të biznesit, në ndonjë veprimtari që është e paligjshme sipas ligjeve të Republikës së Maqedonisë Veriore.

 

*a0 një person i prekshëm që ka humbur ose rrezikon të humbasë punën e tij ose të saj ose një person që ka pasur vështirësi për të hyrë ose ri-hyrë në tregun e punës ose një person që është në rrezik të përjashtimit social ose është, në çdo rast, një person i cili është në disavantazh për sa i përket qasjes në tregjet konvencionale të kredisë dhe është një person i cili dëshiron të themelojë ose zhvillojë mikro-ndërmarrjen e tij ose të saj, duke përfshirë edhe qëllimin e vetëpunësimit; ose

(b) është një mikro-ndërmarrje ose në fazën e fillimit ose të zhvillimit, duke përfshirë një mikro-ndërmarrje që punëson një ose më shumë persona të tipit (a) më sipër;

 

Shuma e kredisë

prej 50.000 deri 900.000 MKD – kredi në denar 

Afati i ripagimit

prej 24 deri 96 мuaj

Periudha grejs

Kur lidhni kontratën, mund të zgjidhet një periudhë grejs prej 3, 6, 12 ose 18 muajsh

 

Siguria e kërkuar *

•pa zhirant ;dhe

·  Me zhirant/dhe

* Në varësi të shumës së kredisë së aprovuar dhe historisë së kredisë në Kursimoren FULM

Norma e interesit

· Norma vjetore, fikse e interesit * (SWT)**

Metoda e pagesës

• Kredia paguhet çdo muaj, duke përdorur metodën e pagesave të pensionit;

• Nëse vendosni të përdorni periudhën e hirit, vetëm tarifat dhe interesat paguhen gjatë asaj periudhe.

 

Kompensimi

Tarifat llogariten bazuar në tarifën e  Kursimores FULM në ditën e lidhjes së kontratës.

Kriteret minimale të kredisë

·  Persona fizik, shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut

· Huamarrësi përfiton kushte më të favorshme nëse është anëtar në Fulm 

Dokumentacioni minimal i kërkuar kur aplikoni për një kredi

• Fotokopje e një karte personale të vlefshme ose e pasaportës së vlefshme të kërkuesit të kredisë dhe garantuesit;

• dokument për të ardhurat personale të kërkuesit të kredisë dhe / ose garantuesve;

• Plotësoni formularët e aplikimit për kred

Përparësi

·    Pagesë në para ose në një llogari pagese (kosto më të ulëta për pagesë në një llogari pagese);

·    nuk ngarkohet asnjë tarifë për mbylljen e hershme të kredisë;

·    Mundësia për ulje shtesë të kryegjësë në secilën periudhë të ripagimit të kredisë;

·    Kushte më të favorshme kur ri-aplikoni për një kredi.

* Valuta MKD – Kredi në denarë.
* Norma vjetore, fikse e interesit. Kursimorja miraton kredi me interes fiks. Norma fikse e interesit është e pandryshuar për periudhën e caktuar të huasë. Kursimorja FULM DOO Shkup, në përputhje me rregulloret aktuale, rregullisht i publikon normat aktuale vjetore të shpenzimeve totale në faqen e internetit, në sportelet e filialeve të kursimores dhe përmes mediave publike (SVT)

 Vazhdon prej 30.06.2021   

Кalkulatriçe

Кontakt

Shkarko кërkesat

Apliko online

Lista e kredive

КРЕДИТ ЗА НЕВРАБОТЕНИ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА
Целна група • Невработени лица со дополнителни лични примања
Износ на кредитот • Од 10.000 до 400.000 МКД – денарски кредит*
Рок на отплата • 12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци
• Максимум грејс период 12 месец
Потребно обезбедување • Жирант/и, и/или заверка на меница во форма на нотарски акт и без жирант/и (зависно од износот на одобрениот кредит и кредитната историја во Штедилница ФУЛМ)
Каматни стапки Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати) – за кредити со рок на отплата од 12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци и
• Можност за начин на плаќање во кој каматата се плаќа месечно, а главницата доспева по истекот на временскиот период за кој е одобрен кредитот – за кредити со рок на отплата од 12, 24 и 36 месеци.
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит • Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот и жирантот/ите
• Заверена потврда за нето плата и постоечки забрани за нето плата од жирантот/ите
• Целосно пополнети обрасци за кредит
Предност ·Исплата во готово или на трансакциска сметка

·Не се наплаќа надомест за предвремено затварање на кредитот

·Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

*Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година, имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

*Годишна променлива каматна стапка. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку јавни медиуми (СВТ)

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити