RREGULLAT E PRIVATËSISË

në  Kursimoren FULM shpk Shkup

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

 

 (1) Këto rregulla privatësie shpjegojnë mënyrën e mbledhjes, përpunimit dhe ndarjes së të dhënave të grumbulluara nga përdoruesit gjatë vizitës dhe / ose përdorimit të shërbimeve të Internetit në  Kursimore ëëë.fulm.com.mk, aplikacionin mobil dhe çdo shërbim tjetër në internet që i ofron  Kursimorja. Gjithashtu përcakton se si mund të na kontaktoni nëse keni pyetje ose jeni të shqetësuar për këtë informacion.

 (2) Këto Rregulla ndahen në disa kapituj:

 1. Çfarë informacione mblidhen
 2. Në cfarë mënyre mblidhen të dhënat
 3. Si përdoren të dhënat
 4. Si I ruajmë ne të dhënat tuaja?
 5. Reklama
 6. Qasje deri te të dhënat tuaja dhe të drejtat tuaja
 7. Cilat janë “cookies”? Si përdoren dhe si mund t’i menaxhoni ato?
 8. Palët e treta
 9. Ndryshimet në këto rregulla të Privatësisë
 10. Na kontaktoni

 

 1. Çfarë të dhënat mblidhen
 • Të dhënat personale, informacionet që identifikoni gjatë shfrytëzimit të shërbimeve të  Kursimores, gjegjësisht  të dhënat që ju vet i jepni për veten dhe pajtoheni që ti përpunojm.

Shërbimi, produkti ose regjistrimet nga serveri që përmbajnë informacion teknik për përdorimin tuaj të shërbimit, produktin, si p.sh. adresa juaj IP, domenin, llojin e pajisjes dhe informacionin e lidhjes teknike që përdorni si sistemi operativ , ofruesi i shërbimit të internetit ose cilësimet e aplikacionit, gabimet dhe aktiviteti i harduerit.

 • Informacion rreth vendndodhjes fizike të pajisjes suaj. Për shembull, kur përdorni një shërbim të afërt me mua dhe jeni dakord për të ndarë vendndodhjen tuaj.
 1. Në cfarë mënyre mblidhen të dhënat (informacionet)

Kursimorja FULM mbledh informacion nga klientët e saj kur ata vizitojnë faqen e internetit, aplikacionin e tij celular ose ndonjë shërbim tjetër në internet të ofruar nga Kursimorja. Klienti ndan të dhënat personale me Kursimoren kur bëhet klient, regjistron ose përdor shërbimet elektronike bankare të  Kursimores.

  Kursimorja mund të mbledhë të dhëna personale dhe jo personale nga shfrytëzuesit në mënyra të ndryshme në lidhje me aktivitetet, shërbimet, mundësitë ose burimet në dispozicion në faqen e internetit, aplikacionin celular ose ndonjë shërbim tjetër në internet. Kursimorja mbledh të dhëna personale nga shfrytëzuesit vetëm nëse ato vullnetarisht ia dorëzojnë të dhënat  Kursimores.

 1. Si përdoren të dhënat

Kursimorja FULM do të përdorë informacionin e lejuar ligjërisht për t’u ofruar klientëve shërbime dhe produkte më të mira, të sigurojë kujdesin ndaj klientit dhe të ndihmojë me rikuperimin ose problemin me përdorimin e produkteve dhe shërbimeve.

Kursimorja ka të drejtën të kontrollojë cilësimet e pajisjes celulare që përdoruesi ka pranuar në momentin e shkarkimit të aplikacionit, gjatë nënshkrimit ose përdorimit të aplikacionit për pagesë të celularit.

 1. Si ne i ruajmë të dhënat e juaja?

Kursimorja ndërmerr të gjitha masat teknike dhe organizative të përcaktuara për mbrojtjen e të dhënave personale dhe për parandalimin e aksesit të paautorizuar dhe keqpërdorimin e tyre. Të dhënat personale mblidhen në mënyrë ligjore dhe etike për qëllime specifike, të qarta dhe ligjore dhe mbahen të sigurta dhe vetëm për një periudhë kohore të parashikuar për përmbushjen e objektivave të grumbullimit dhe përpunimit.

 1. Marketingu

Kur lidhni një marrëdhënie biznesi me  Kursimoren për përdorimin e produkteve dhe shërbimeve, ju keni mundësinë të zgjidhni nëse jeni dakord të përdorni të dhënat tuaja personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë. Për shembull, këto komunikime mund të përmbajnë të dhëna për produktet dhe shërbimet më të fundit të Kursimeve.

Ju mund të anulloni marrjen e materialit reklamues në çdo kohë duke dorëzuar një kërkesë me shkrim deri te Kursimorja.

 1. Qasje deri te dhënat tuaja dhe të drejtat tuaja

Nëse dëshironi të bëni ndryshime, shtesa, fshirje ose përditësime të të dhënave tuaja personale, ju mund të kontaktoni filijalet e Kursimores. Nëse dëshironi të zbuloni se cilat kategori të të dhënave tuaja personale janë përpunuar nga Kursimorja, për çfarë qëllimi ose dëshironi të kërkoni ndalimin e përpunimit, ju lutemi kontaktoni filijalet e Kursimores. Nëse konsideroni se ne nuk kemi vepruar në përpunimin e të dhënave tuaja personale në përputhje me të drejtat tuaja ligjore, mund të drejtoheni në filijalet e Kursimores.

 1. Cilat janë “cookies biskota”? Si shfrytëzohen dhe si mund t’i menaxhoni ato?

Cookies –biskotat janë skedarë teksti të vendosur në kompjuterin tuaj që përdoren për të mbledhur informacione standarde dhe informacion rreth sjelljes së vizitorëve në internet. Për shembull, këto teknologji zbulojnë se cilët përdorues klikojnë në elemente të rëndësishme (të tilla si lidhje). Përdorimi i këtyre teknologjive bëhet vetëm për të përmirësuar përvojën dhe funksionalitetin e shfrytëzuesit të internetit, aplikacionin celular dhe format e tjera të shërbimeve online të ofruara nga Kursimorja. Mund ta vendosni shfletuesin tuaj që të mos pranojë cookies, por si rezultat, disa shërbime mund të mos funksionojnë.

 1. Palët e treta

Shfrytëzuesit mund të gjejnë reklamim ose përmbajtje të tjera në faqen e internetit, aplikacionin celular dhe format e tjera të shërbimeve online tek palët e treta. Kursimorja nuk kontrollon përmbajtjen ose lidhjet që shfaqen në këto faqe dhe nuk është përgjegjëse për praktikat e këtyre faqeve. Këto faqe dhe shërbime janë subjekt i ndryshimeve dhe mund të kenë politikat dhe rregullat e tyre për privatësinë dhe shërbimin ndaj klientit. Ndërveprimi me këto palë të treta i nënshtrohet faqeve të tyre të internetit.

 1. Ndryshimet në këto rregulla të privatësisë

Kursimorja ka lirinë për të përditësuar këto rregulla privatësisë në çdo kohë. Ndryshimi i rregullave është rezultat i ndryshimeve në legjislacionin në fuqi ose praktikat më të mira ndërkombëtare, nëse është e nevojshme. Pas ndryshimit, të gjitha palët e prekura do të njoftohen rregullisht për përmbajtjen e tyre.

 1. Kontaktoni

 

Nëse keni ndonjë koment, pyetje apo shqetësime në lidhje me rregullat  e privatësisë kur përdorni website, Aplikacionin Mobile ose ndonjë shërbim tjetër në internet të ofruar nga Kursimorja, ju lutemi na kontaktoni në:

apps@fulm.com.mk