Kredi

Kredi për studentët

Përshkrim i shkurtër i kredisë

më shumë

WT kredi

Përshkrim i shkurtër i kredisë

më shumë

Kredi për personat papunë me të ardhura personale plotësuese

Përshkrim i shkurtër i kredisë

më shumë

Kredi per personat e punësuar/pa të ardhura plotësuese

Përshkrim i shkurtër i kredisë

më shumë

Kredi bujqesore

Përshkrim i shkurtër i kredisë

më shumë

Kredi për pensionistët

Përshkrim i shkurtër i kredisë

më shumë

Kredi promovuese

Përshkrim i shkurtër i kredisë

më shumë

Kredi me kolateral (depozita, valuta e huaj dhe sende ari i vlerësuar)

Përshkrim i shkurtër i kredisë

më shumë

Kredi me sende ari të vlerësuar peng (me këste)

Përshkrim i shkurtër i kredisë

më shumë

Kredi EaSi Busy

Përshkrim i shkurtër i kredisë

më shumë

Nëse keni nevojë për TË RE ose dëshironi të RIFINANConi një kredi të vjetër.

Këtu mund të kërkoni kredi për cdo nevojë të juaj me shumë deri më:

 • Deri 700.000 denarë - për kredi me/pa zhirant
 • Deri 700.000 denarë –për kredi
  me pasuri peng-depozitë, sende ari me vlerë dhe valuta të huaja

Kredinë mund ta marrin personat e moshës prej 18 deri 74 vjec

Sipas gjendjes së punësimit,kredi mund të marrin:

 • Të punësuarit вnë institucione shtetërore,publike dhe buxhetore;
 • Të punesuar në ndërrmarrje dhe shoqëata private dhe të ngjajshme.;
 • Të punësuar me kohë të caktuar dhe të pacaktuar,pa marrë parasysh kohën kur janë të punësuar;
 • Të punesuarit me marrëveshje qoftë drejtpërdrejt në ndërrmarrje ose ndërmjet agjencionit për punësim të përkohshëm
 • Të papunësuarit me të arrdhura plotësuese;
 • Studentët (të rregullt,të cregullt,në të gjitha nivelet e studimit);
 • Penzionerët;
 • Bujqit.

Shihni sa do të jetë kësti juaj për disa variante të një kredie me normë fikse interesi dhe kushte shlyerjeje.

Аplikoni online për një kredi

Llogaritësi i kredisë

Кontakt

Shkarkoni aplikacione për kredi

Lista e kredive

Кредит за студенти

Краток опис на кредитот

Повеќе

WT кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Студенти за студент

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за невработени со дополнителни лични примања

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за вработени лица со/без дополнителни приходи

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за земјоделци

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за пензионери

Краток опис на кредитот

Повеќе

Нова кредитна програма

Краток опис на кредитот

Повеќе

Годишна кредитна програма DCA

Краток опис на кредитот

Повеќе

Екстра кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Членски кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Земјоделски кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Рамковен Револвниг Кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит со владетелски залог (депозит, девизи и проценето злато)

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит со залог злато (рати)

Краток опис на кредитот

Повеќе

Водени од концептот ,,Луѓе помагаат на луѓе” , кредитите што ги одобрува Штедилница ФУЛМ, имаат крајна цел – да го подобрат квалитетот на вашето живеење.

Тука можете да побарате кредит за секоја ваша потреба со износи:

 •  до 400.000 денари – за кредити
  со/без жиранти
 • до 600.000 денари – за кредити
  со владетелски залог

Кредит може да подигнат лица од 18 до 74 годишна возраст

Според статусот на вработеност, кредит може да подигнат:

 • Вработени во државни, буџетски или јавни институции,
 • Вработени во приватни фирми, здруженија и сл.
 • Вработени на неопределено и определено време, без оглед на времето на кое се вработени.
 • Вработени по договор, било директно во фирмите, или преку агенции за времени вработувања
 • Невработени со дополнителни приходи
 • Студенти (редовни, вонредни, во сите степени на студии)
 • Пензионери
 • Земјоделци
 
 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити