Време потребно за пополнување на онлајн апликацијата: 5 минути

Документи потребни за пополнување на онлајн апликацијата: Лична карта / Пасош

Почитувани,

Доколку аплицирате преку online платформата, а во изминатите 60 дена, веќе сте аплицирале, Ве молиме да извршите уплата од 300 денари за надомест за разгледување на податоци за кредит при повторно аплицирање, на трансакциска сметка број 300000001064514, депонент на Комерцијална банка.
Надомести за Извештај за проценка на кредитна способност на кредитобаратели и /или жиранти

Аплицирај онлајн

 
 
Штедилница ФУЛМ | Аплицирај Он-Лајн | Верзија 3.0

Податоци за кредитот (1 од 5)

Тип на продукт:

Износ на кредит (МКД):

Рок на отплата (во месеци):

Грејс период (во месеци):