Branch Murtino – Strumica

Contact information:
Branch Murtino – Strumica

Address:

St. Mladinska No. 43, 2400 Strumica

Phone:

034/330-721

Fax:

034/330-720

Transfer account::

300-0300000255-94

Deponent in: Komercijalna Banka

Contact:

● Branch Manager Atanas Manusev, E-mail: atanasm@fulm.com.mk

● Loan officer Jasmina Galeva, E-mail: jasminag@fulm.com.mk

● Loan officer Sanja Najdanova, E-mail: sanja.n@fulm.com.mk

View all branches
Find the locations of the Head office and the branches of the FULM Savings House
strumica[/x_google_map]

Working hours of the branches:
Every working day Monday – Friday 8:00 – 16:00

Chat with us online

Working hours for chat with our referrers every working day from Monday to Friday from 8:30 am – 3:30 pm, or leave a message

Follow us on social media
Send us an email:
Контакт информации:
Филијала Муртино – Струмица

Адреса:

Ул. Младинска бр. 43, 2400 Струмица

Телефон:

034/330-721

Факс:

034/330-720

Сметка:

300-0300000255-94

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала Атанас Манушев, E-mail: atanasm@fulm.com.mk

● Кредитен референт Јасмина Галева, E-mail: jasminag@fulm.com.mk

● Кредитен референт Сања Најданова, E-mail: sanja.n@fulm.com.mk

Преглед на сите филијали
Локација на Филијала Муртино – Струмица

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака: