Loans

Student loan

Short description

Read More

WT loan

Short description

Read More

Loans for unemployed persons with additional personal income

Short description

Read More

Loan for employed persons with/without additional income

Short description

Read More

Loan for farmers

Short description

Read More

Loan for pensioners

Short description

Read More

Loans on promotion

Short description

Read More

Loan with pledge (deposit, foreign currency, gold objects)

Short description

Read More

Loan with pledge gold objects(installments)

Short description

Read More

EaSi Busy Loan

Short description

Read More

If you need NEW or you want to REFINANCE AN OLD loan.

Here you can find loans for whatever you need, in the amount:

 • up to 700,000 MKD – for loans with/without guarantors;
 • up to 700,000 MKD – for loans with pledge – deposits, gold objects or foreign currency

All persons from 18 to 74  years of age can apply for a loan

According to the status of employment, the following persons can apply for a loan:

 • Persons employed in state, budget and public institutions;
 • Persons employed in private companies, associations, etc.;
 • Persons employed for an indefinite or fixed duration, regardless the duration of the employment; 
 • Persons employed by contract, either directly in companies, or through agencies for temporary employment ;
 • Unemployed persons with additional income;
 • Students (full-time, part-time, during any year of study);
 • Pensioners;
 • Farmers

See how much your installment will be for several variants of a loan with a fixed interest rate and repayment terms.

Apply online for a loan

Loan Calulator

Contact

Download application for a loan

Loans list

Кредит за студенти

Краток опис на кредитот

Повеќе

WT кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Студенти за студент

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за невработени со дополнителни лични примања

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за вработени лица со/без дополнителни приходи

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за земјоделци

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит за пензионери

Краток опис на кредитот

Повеќе

Нова кредитна програма

Краток опис на кредитот

Повеќе

Годишна кредитна програма DCA

Краток опис на кредитот

Повеќе

Екстра кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Членски кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Земјоделски кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Рамковен Револвниг Кредит

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит со владетелски залог (депозит, девизи и проценето злато)

Краток опис на кредитот

Повеќе

Кредит со залог злато (рати)

Краток опис на кредитот

Повеќе

Водени од концептот ,,Луѓе помагаат на луѓе” , кредитите што ги одобрува Штедилница ФУЛМ, имаат крајна цел – да го подобрат квалитетот на вашето живеење.

Тука можете да побарате кредит за секоја ваша потреба со износи:

 •  до 400.000 денари – за кредити
  со/без жиранти
 • до 600.000 денари – за кредити
  со владетелски залог

Кредит може да подигнат лица од 18 до 74 годишна возраст

Според статусот на вработеност, кредит може да подигнат:

 • Вработени во државни, буџетски или јавни институции,
 • Вработени во приватни фирми, здруженија и сл.
 • Вработени на неопределено и определено време, без оглед на времето на кое се вработени.
 • Вработени по договор, било директно во фирмите, или преку агенции за времени вработувања
 • Невработени со дополнителни приходи
 • Студенти (редовни, вонредни, во сите степени на студии)
 • Пензионери
 • Земјоделци
 
 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити