Контакт

Контакт информации:

Адреса:

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 48, 1000 Скопје

Емаил:

info@fulm.com.mk

Факс:

02/3115-653

Сметка:

300-0000010645-14

Даночен бр.

4030999359702

Матичен бр.

5282748

Регистарски бр.

4836083792

Адреса:

ул. Вељко Влаховиќ бр.22 А лок.5 1000 Скопје

Телефон:

02/3217-912

 Сметка:

300-0000043478-67

Депонент на

 Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала, E-mail: dejana@fulm.com.mk

● Координатор, E-mail: jpanajotovic@fulm.com.mk

● Кредитен референт , E-mail: maja.s@fulm.com.mk
 ● Кредитен референт , E-mail: angela.a@fulm.com.mk

 

Адреса:

Бул. Јане Сандански бр. 7/1, 1000 Скопје

Телефон:

02/2403-208
02/2403-209

Факс:

02/2403-209

Сметка:

300-0000010652-90

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала, E-mail: marijac@fulm.com.mk

● Координатор, E-mail: danijelac@fulm.com.mk

● Кредитен референт, E-mail: julijana.p@fulm.com.mk

● Кредитен референт, E-mail: jasmina.s@fulm.com.mk

Адреса:

Бул. Александар Македонски бр. 10, 1000 Скопје

Телефон:

02/3171-131
02/3175-741
02/3109-327

Факс:

02/3109-327

Сметка:

300-0000010652-90

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала, E-mail: marijac@fulm.com.mk

● Координатор, E-mail: suzanak@fulm.com.mk

● Кредитен референт, E-mail: gabriela.t@fulm.com.mk

Адреса:

Ул. Младинска бр. 43, 2400 Струмица

Телефон:

034/330-721

Факс:

034/330-720

Сметка:

300-0300000255-94

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала, E-mail: atanasm@fulm.com.mk

● Координатор, E-mail: jasminag@fulm.com.mk

● Кредитен референт, E-mail: sanja.n@fulm.com.mk

Адреса:

Ул. Илинденска бр. 50, 1430 Кавадарци

Телефон:

043/400-655
043/400-656

Факс:

043/400-655

Сметка:

300-0400000096-37

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала, E-mail: sijkag@fulm.com.mk

● Координатор, E-mail: maja.t@fulm.com.mk

● Кредитен референт, E-mail: biljanap@fulm.com.mk

● Кредитен референт, E-mail: angelina.d@fulm.com.mk

● Кредитен референт, E-mail: martina.m@fulm.com.mk

Адреса:

Ул. Елпида Караманди бр. 2, 7000 Битола

Телефон:

047/236-796

Факс:

047/236-796

Сметка:

300-0600000102-18

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала, E-mail: aleksandrat@fulm.com.mk

● Координатор, E-mail: fnedelkovska@fulm.com.mk

Адреса:

Ул. 133 бр.62 локал 6 , 1200 Тетово

Телефон:

044/351-281

Факс:

044/351-280

Сметка:

290-4000001670-65

Депонент на TTK банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала, E-mail: suzanak@fulm.com.mk

● Кредитен референт , E-mail: l.memishi@fulm.com.mk

Пронајдете ги локациите на Централата и Филијалите на Штедилницата ФУЛМ

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 08:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака:
Контакт информации:

Адреса:

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 48, 1000 Скопје

Емаил:

info@fulm.com.mk

Телефон:

02/3115-244

Факс:

02/3115-653

Сметка:

300-0000010645-14

Даночен бр.

4030999359702

Матичен бр.

5282748

Регистарски бр.

4836083792

Адреса:

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 48, 1000 Скопје

Телефон:

02/3217-912

Факс:

02/3115-653

Сметка:

300-0000043478-67 Комерцијална банка

Контакт лица:

● Сектор кредитирање, E-mail: dejana@fulm.com.mk

● Координатор, E-mail: jpanajotovic@fulm.com.mk

● Кредитен референт, E-mail: gabriela.t@fulm.com.mk

Адреса:

Бул. Јане Сандански бр. 7/1, 1000 Скопје

Телефон:

02/2403-208
02/2403-209

Факс:

02/2403-209

Сметка:

300-0000010652-90

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала, E-mail: danijelac@fulm.com.mk

● Кредитен референт, E-mail: julijana.p@fulm.com.mk

Адреса:

Бул. Александар Македонски бр. 10, 1000 Скопје

Телефон:

02/3171-131
02/3175-741
02/3109-327

Факс:

02/3109-327

Сметка:

300-0000010652-90

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Координатор, E-mail: suzanak@fulm.com.mk

● Кредитен референт, E-mail: saras@fulm.com.mk

Адреса:

Ул. Младинска бр. 43, 2400 Струмица

Телефон:

034/330-721

Факс:

034/330-720

Сметка:

300-0300000255-94

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала, E-mail: atanasm@fulm.com.mk

● Кредитен референт, E-mail: jasminag@fulm.com.mk

● Кредитен референт, E-mail: sanja.n@fulm.com.mk

Адреса:

Ул. Илинденска бр. 50, 1430 Кавадарци

Телефон:

043/400-655
043/400-656

Факс:

043/400-655

Сметка:

300-0400000096-37

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Ракововдител на филијала, E-mail: sijkag@fulm.com.mk

● Координатор, E-mail: maja.t@fulm.com.mk

● Кредитен референт, E-mail: biljanap@fulm.com.mk

● Кредитен референт, E-mail: angelina.d@fulm.com.mk

Адреса:

Ул. Елпида Караманди бр. 2, 7000 Битола

Телефон:

047/236-796

Факс:

047/236-796

Сметка:

300-0600000102-18

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала, E-mail: aleksandrat@fulm.com.mk

● Координатор, E-mail: fnedelkovska@fulm.com.mk

Адреса:

Ул. 133 бр.62 локал 6 , 1200 Тетово

Телефон:

044/351-281

Факс:

044/351-280

Сметка:

290-4000001670-65

Депонент на TTK банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала, E-mail: suzanak@fulm.com.mk

● Кредитен референт, E-mail: l.memishi@fulm.com.mk

Пронајдете ги локациите на Централата и Филијалите на Штедилницата ФУЛМ

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака: