Барање за користење на услугите на електронско банкарство

*
*
*
*
*
*
*
Податоците се лично мои и одговарам за нив, истите ги доставувам по сопствена волја и согласен сум Штедилницата да ги користи, да врши обработка, како и да ги чува во збирката на лични податоци за потребите на процесот на анализа и обработка на поднесеното онлајн барање. Штедилницата го задржува правото да побара дополнителна документација и/или да го повика корисникот аплицирањето да го комплетира лично во една од организационите единици на Штедилницата.

*
*

*) Задолжително поле