FULM Savings House, Skopje – Central office

Contact information:
FULM Saving House, Skopje – Central office

Address:

St. Sv.Kiril I Metodij No. 48, 1000 Skopje

Phone:

02/3115-244
02/3217-912

Email:

info@fulm.com.mk

Transfer account:

300-0000010645-14

Tax number:

4030999359702

Master number:

5282748

Register number:

4836083792

Deponent in: Komercijalna Banka

View all branches
Find the locations of the Head office and the branches of the FULM Savings House

Working hours of the branches:
Every working day Monday – Friday 8:00 – 16:00

Chat with us online

Working hours for chat with our referrers every working day from Monday to Friday from 8:30 am – 3:30 pm, or leave a message

Follow us on social media
Send us an email:
Контакт информации:
Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје – Централа

Адреса:

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 48, 1000 Скопје

Телефон:

02/3115-244
02/3217-912

Факс:

02/3115-653

Сметка:

300-0000010645-14

Даночен бр.

4030999359702

Матичен бр.

5282748

Регистарски бр.

4836083792

Депонент на Комерцијална банка

Преглед на сите филијали
Локација на Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје – Централа

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака: