ПОЛИТИКА ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ СУДИР НА ИНТЕРЕСИ

ПОЛИТИКА ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ СУДИР НА ИНТЕРЕСИ

(1) Со оваа политика се дефинира судирот на интереси, постапувањето во случај на судир на интереси, мерките за спречување на судирот на интереси во вршењето на должностите од страна на лицата со посебни права и одговорности.
(2) Целта на оваа политика е да се обезбеди спречување на злоупотреба на овластувања и должности на лицата со посебни права и одговорности за остварување на користољубиви цели за себе или блиски лица и да се обезбеди спречување на можноста приватниот интерес на вработените да го загрози интересот на штедилница ФУЛМ (