Политика за управување со пазарниот ризик

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРНИОТ РИЗИК

(1) Управувањето со пазарниот ризик ќе се врши преку следните елементи:

1) Управување со каматните стапки (преку Политиката за управување со ризикот од промена на каматните стапки)

2) Управување со ризикот на валута (преку Политиката за управување со валутен ризик)

3) Управување со ликвидносниот ризик (преку Политиката за управување со ликвидносниот ризик

4) Управување со ризикот на партнери во тргување

(2) Механизми во управување со ризикот на партнери во тргување се:

1) Одобрени партнери-Штедилницата врши трансакции само со партнери во тргување одобрени од Единствениот содружник врз основа на анализата на Комитетот на Штедилницата

2) Минимум кредитен рејтинг – Штедилницата врши трансакции само со партнери во тргување со добар кредитен рејтинг при што за подолг рок потребен е партнер со подобар кредитен рејтинг

5) Лимити на изложеност спрема еден партнери во тргување – согласно Политиката за управување со ризик од концентрација на изложеност