Për ju dhe nevojat tuaja …

Të punësuarit

Të nderuar,

Kjo faqe është e dedikuar për  ju dhe ka për qëllim të ju ofroj përmbajtje të cilat mendojm se janë të rëndësishme dhe të dobishme për ju.

  • Nga vet fillimi,Kursimorja FULM aprovon KREDI PËR TË PUNËSUARIT,por jo vetëm të punësuarit në insttucione publike,buxhetore ose shtetërore,por edhe në ndërrmarrjet private,shoqëri dhe të Përvec kësaj,tek ne kredi mund të marrin mund të marrin të gjithë personat të janë të punësuar me kohë të caktuar dhe të pacaktuar,duke mos marr parasysh kohën kur janë punësuar.Më tutje,kredi mund të marrin edhe njerëzit që janë të punësuar  me marrëveshjeqoftë ajo drejtpërdrejt në ndërrmarrje,ose nëpërmjet agjencionit për punësim të përkohshëm.Të punësuarit  mund të marrin kredi me ose pa zhirant,ose  me peng ne posedim.
  • PRODUKTET KURSYESE janë të gatshme të përgjigjen për сdo nevojë dhe me afate të ndryshem të përdorimit.Në ofert keni opcione për marrje mujore të kamatës prej shumeës  suaj të kursyer në cdo muaj,ose në fund të periudhës kufizuese.  

Vetëm ju,të punësuarit,keni  mundësi EKSKLUZIVE për kursim mujor”prej rrogës”, me c rast nuk e lëshoni vendin e punës suaj,ndërsa kursimi Juaj rritet.Ky lloj I kursimit  e kursen kohën e juaj dhe shkallë-shkallë e rrit kursimin e juaj  dhe për këtë shkak është më I popullarizuar dhe më I përshatshëm për të punësuarit.Informohuni për këtë lloj,si dhe për ofertat tjera për deposit në filijalin më të afërt.

Kontakt

Почитувани,

Оваа страна е посветена токму за вас и има за цел да ви понуди содржини кои сметаме дека за вас се важни и корисни.

Од самиот почеток, Штедилница ФУЛМ одобрува КРЕДИТИ ЗА ВРАБОТЕНИ, но не само вработени во државни, буџетски или јавни институции, туку и во приватни фирми, здруженија и сл. Освен тоа, кај нас кредит може да подигнат сите лица кои се вработени на неопределено и определено време, без оглед на времето на кое се вработени. Понатаму, кредит може да подигнат и лицата кои се вработени по договор, било директно во фирмите, или преку агенции за времени вработувања.

ШТЕДНИТЕ ПРОДУКТИ се приспособени да одговараат на секоја потреба и се со различни рокови. Во понудата имате опција за месечно подигнување на каматата секој месец или на крај на периодот на орочување Како ЕКСЛКУЗИВЕН тип на штеден влог, кој е најпогоден и најпопуларен кај вработените е таканаречениот ДОБРОВОЛЕН ВЛОГ. Ово тип на штеден влог овозможува креирање заштеда на еден многу лесен начин – штедење на плата. Информирајте се за овој тип, како и за останатата понуда на депозити во најблиската филијала.

 

Контакт