За Вас и Вашите потреби…

Вработени

  • Од самиот почеток, Штедилница ФУЛМ одобрува КРЕДИТИ ЗА ВРАБОТЕНИ, но не само вработени во државни, буџетски или јавни институции туку и во приватни фирми, здруженија и сл. Освен тоа, кај нас кредит може да подигнат сите лица кои се вработени на неопределено и определено време, без оглед на времето на кое се вработени. Понатаму, кредит може да подигнат и лицата кои се вработени по договор, било директно во фирмите, или преку агенции за времени вработувања. Вработените може да подигнат кредит со или без жиранти или со владетелски залог.
  • ШТЕДНИТЕ ПРОДУКТИсе приспособени да одговараат на секоја потреба и се со различни рокови. Во понудата имате опција за месечно подигнување на каматата од вашиот штеден влог секој месец или на крајот од периодот на орочување.  

Само Вие, вработените, имате ЕКСКЛУЗИВНА можност за месечно штедење ,,од плата”, при што не го напуштате вашето работно место, а Вашата заштеда расте. Овој тип на штедење го штеди Вашето време и постепено ја зголемува Вашата заштеда и затоа е најпогоден и најпопуларен кај вработените.  Информирајте се за овој тип на понуда, како и за останатите понуди на депозити, во најблиската филијала.

Контакт

Почитувани,

Оваа страна е посветена токму за вас и има за цел да ви понуди содржини кои сметаме дека за вас се важни и корисни.

Од самиот почеток, Штедилница ФУЛМ одобрува КРЕДИТИ ЗА ВРАБОТЕНИ, но не само вработени во државни, буџетски или јавни институции, туку и во приватни фирми, здруженија и сл. Освен тоа, кај нас кредит може да подигнат сите лица кои се вработени на неопределено и определено време, без оглед на времето на кое се вработени. Понатаму, кредит може да подигнат и лицата кои се вработени по договор, било директно во фирмите, или преку агенции за времени вработувања.

ШТЕДНИТЕ ПРОДУКТИ се приспособени да одговараат на секоја потреба и се со различни рокови. Во понудата имате опција за месечно подигнување на каматата секој месец или на крај на периодот на орочување Како ЕКСЛКУЗИВЕН тип на штеден влог, кој е најпогоден и најпопуларен кај вработените е таканаречениот ДОБРОВОЛЕН ВЛОГ. Ово тип на штеден влог овозможува креирање заштеда на еден многу лесен начин – штедење на плата. Информирајте се за овој тип, како и за останатата понуда на депозити во најблиската филијала.

 

Контакт