Branch Tikvesija – Kavadarci

Contact information:
Branch Tikvesija – Kavadarci

Address:

St. Ilindenska No. 50, 1430 Kavadarci

Phone:

043/400-655
043/400-656

Fax:

043/400-655

Transfer account:

300-0400000096-37

Deponent in: Komercijalna Banka

Contact:

●  Branch Manager Mica Gureva, E-mail: micag@fulm.com.mk

● Coordinator Sijka Gabeva, E-mail: sijkag@fulm.com.mk

● Loan officer Maja Trpcevska, E-mail: maja.t@fulm.com.mk

● Loan officer Biljana Grozdanovska, E-mail: biljanap@fulm.com.mk

● Loan officer Angelina Donevska, E-mail: angelina.d@fulm.com.mk

View all branches
Find the locations of the Head office and the branches of the FULM Savings House
tikvesija

Working hours of the branches:
Every working day Monday – Friday 8:00 – 16:00

Chat with us online

Working hours for chat with our referrers every working day from Monday to Friday from 8:30 am – 3:30 pm, or leave a message

Follow us on social media
Send us an email:
Контакт информации:
Филијала Тиквешија – Кавадарци

Адреса:

Ул. Илинденска бр. 50, 1430 Кавадарци

Телефон:

043/400-655
043/400-656

Факс:

043/400-655

Сметка:

300-0400000096-37

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала Мица Гурева, E-mail: micag@fulm.com.mk

● Координатор Сијка Габева, E-mail: sijkag@fulm.com.mk

● Кредитен референт Билјана Петрева, E-mail: biljanap@fulm.com.mk

● Кредитен референт Маја Трпчевска, E-mail: maja.t@fulm.com.mk

Преглед на сите филијали
Локација на Филијала Тиквешија – Кавадарци

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака: