ИЗЈАВА

marija Uncategorized @mk

Согласно член 2 од Понуда за поволни договорни услови при плаќање на кредити во Штедилница ФУЛМ, од 01.04.2020 година, односно „... доколку кредитокорисниците навремено и целосно ги плаќаат своите обврски во период од 1.4-30.06.2020 и продолжи вонредната ситуација, Штедилницата ќе им овозможи да го продолжат овој грејс период за дополнителни 3 (три) месеци. На овој начин, поради одложената отплата на главницата на кредитот, автоматски ќе дојде до пролонгирање на договорниот рок на кредитот.