Filijala Manastir – Manastir

Informacioni i kontaktit:
Filijala Manastir – Manastir

Adresa:

Rr. Elpida Karamandi nr. 2, 7000 Manastir

Telefon:

047/236-796

Faks:

047/236-796

Xhiro llogari:

300-0600000102-18

Deponent i Bankës Komerciale

Kontaktoni:

 Udhëheqësin e filijalit Aleksandra Naumova, E-mail: aleksandrat@fulm.com.mk

Koordinues Fanija Begovski, E-mail: fnedelkovska@fulm.com.mk

 Referenti kreditor Elena Sherdenkovska, E-mail: elena.s@fulm.com.mk

Pasqyrë për të gjithë Filijalet
Gjeni lokacionet e Drejtorisë dhe degët e Shtëpisë së Kursimeve FULM
bitola

Orët e punës së degëve:
Çdo ditë pune e hënë – e premte 8:00 – 16:00

Bisedo me ne në Chat Online

Orari i punës për të biseduar me referuesit tanë çdo ditë pune nga e hëna deri të premten nga ora 8:30 deri në orën 3:30, ose të lërë një mesazh

Na ndiqni në mediat sociale
Na dërgoni një email:
Контакт информации:
Филијала Битола – Битола

Адреса:

Ул. Елпида Караманди бр. 2, 7000 Битола

Телефон:

047/236-796

Факс:

047/236-796

Сметка:

300-0600000102-18

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала Александра Наумова, E-mail: aleksandrat@fulm.com.mk

● Кредитен референт Елена Шерденковска, E-mail: elena.s@fulm.com.mk

Преглед на сите филијали
Локација на Филијала Битола – Битола

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака: