Branch Bitola – Bitola

Contact information:
Branch Bitola – Bitola

Address:

St. Elpida Karamandi No. 2, 7000 Bitola

Phone:

047/236-796

Fax:

047/236-796

Transfer account:

300-0600000102-18

Deponent in: Komercijalna Banka

Contact:

● Branch Manager, E-mail: aleksandrat@fulm.com.mk

● Coordinator, E-mail: fnedelkovska@fulm.com.mk

● Loan officer, E-mail: elena.s@fulm.com.mk

View all branches
Find the locations of the Head office and the branches of the FULM Savings House

Working hours of the branches:
Every working day Monday – Friday 8:00 – 16:00

Chat with us online

Working hours for chat with our referrers every working day from Monday to Friday from 8:30  – 15:30, or leave a message

Follow us on social media
Send us an email:
Contact information:
Branch Bitola – Bitola

Address:

St. Elpida Karamandi No. 2, 7000 Bitola

Phone:

047/236-796

Fax:

047/236-796

Transfer account:

300-0600000102-18

Deponent in: Komercijalna Banka

Contact:

● Branch Manager, E-mail: aleksandrat@fulm.com.mk

● Coordinator, E-mail: fnedelkovska@fulm.com.mk

● Loan officer, E-mail: elena.s@fulm.com.mk

Преглед на сите филијали
Локација на Филијала Битола – Битола

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака: