For high quality agricultural products and high yields from your production…

За квалитетни земјоделски производи
и високи приноси на вашето производство…

Farmers

Dear all,

This site is dedicated to you and has the aim to offer content which we think is important and relevant to you.

The farmers have always been at the center of attention and operations of FULM Savings House since the very beginning, with the opening of the first branches in the agricultural regions in the Strumica and Tetovo regions, and later in the Tikves region, Skopje and Bitola. You, farmers, have always had a special place in the creation of FULM’s financial services, participating in various projects from the IFAD, IPARD, MEDF credit line programs, with loans specifically intended for you – LOANS FOR FARMERS. The loans are tailored to your needs and offer a possibility of repayment with a grace period and adjusted repayment period.

In addition to the loan offer, we believe that our offer of saving products will provide a safe place for your savings and planning of your future investments.

For the members of FULM, we have provided specialized FREE WORKSHOPS AND  TRAINING, under the general title “Microfinance inclusion and innovation”, a project funded by the USAID in cooperation with the Macedonian Enterprise Development Foundation (MEDF) and the Alliance of Microfinance Organizations (MFO).

We are confident that this training will broaden your knowledge and increase your business contacts and opportunities for employment or starting up your own business.

If you want to be part of this training, we encourage you to apply to the following e-mail address: info@fulm.com.mk with the following designation: Interest in free training for farmers, where you will state your name and surname, your member number with FULM and your telephone number.

Contact

Почитувани,

Оваа страна е посветена токму за вас и има за цел да ви понуди содржини кои сметаме дека за вас се важни и корисни.

Земјоделците беа во центарот на вниманието и работата на Штедилница ФУЛМ уште од самиот почеток, со отворањето на првите филијали токму во земјоделските региони во Стумичкиот и Тетовскиот регион, а подоцна во регионот на Тиквешија, Скопје и Битола. Но, тука не застанавме, напротив Вие земјоделците, секогаш сте имале посебно место во креирањето на финансиските услуги на ФУЛМ, вклучувајќи се во различни проекти од ИФАД, ИПАРД, МРФП кредитни линии, со специјално наменети за вас – КРЕДИТИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛЦИ.. Кредитите се прилагодени согласно вашите потреби и нудат можност со отплата со грејс период и прилагоден рок на отплата.

Освен кредитите, веруваме дека понудата на ШТЕДНИ ПРОДУКТИ , ќе овозможи сигурно место за вашите заштеди и планирање на идните инвестиции.

 

БЕСПЛАТНИТЕ ОБУКИ И РАБОТИЛНИЦИ се новина во насока на продлабочување и подобрување на соработката и комуникацијата со вас. Во изминатиот период се одржаа неколку вакви обуки низ цела Македонија, кои ги направивме со поддршка на надворешни организации. Сигурни сме дека овие обуки ќе ги продлабочат вашите знаења и ќе ги зголемат вашите бизнис контакти и можности за продажба на вашите производи.

Со оваа програма продолжуваме и понатаму и ве охрабруваме доколку сте заинтересирани за обука, да се пријавите на следната е-маил адреса: info@fulm.com.mk ,  со назнака: За бесплатни обуки за земјоделци ,

При што ќе ги наведете вашето име и презиме, членски број и телефонски број.

 

Контакт