Кредит тикет за бериќет

Image

Водени од концептот ,,Луѓе помагаат на луѓе” и нашата желба да најдеме начин како да Ви помогнеме во оваа кризна Ковид состојба, би сакале да Ве информираме за соработката на Штедилница ФУЛМ и Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем, како резултат на која креиравме НОВ продукт за Вас

КРЕДИТ ТИКЕТ ЗА БЕРИЌЕТ

наменет за сите ПОЧЕТНИ или веќе ПОСТОЕЧКИ МАЛИ БИЗНИСИ, за поддршка во време на пандемијата со КОВИД - 19 со НАМАЛЕНА КАМАТА, благодарение на поддршката од Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем

Важно: Средствата наменети за овој Проект се лимитирани, затоа одобрувањето на кредитите, ќе оди по принципот: прв дојден – прв услужен!

Пекара, пицерија, берберница, автомеханичарска работилница, земјоделци, цвеќари и многу други мали бизниси се квалификуваат за овој продукт..

Повеќе информации за условите:

www.fulm.com.mk/krediti-2-2/kredit-tiket-za-beriket/

или контактирајте нé!

Или директно аплицирајте онлјан на: 

Аплицирај онлајн

Погледнете во табелата колку би ве чинело доколку подигнете и навремено отплаќате Кредит тикет за бериќет од 120.000 денари од ФУЛМ.

Image

*за поддршка на микробизнисите

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити

КРЕДИТ ЗА НЕВРАБОТЕНИ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА
Целна група • Невработени лица со дополнителни лични примања
Износ на кредитот • Од 10.000 до 400.000 МКД – денарски кредит*
Рок на отплата • 12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци
• Максимум грејс период 12 месец
Потребно обезбедување • Жирант/и, и/или заверка на меница во форма на нотарски акт и без жирант/и (зависно од износот на одобрениот кредит и кредитната историја во Штедилница ФУЛМ)
Каматни стапки Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати) – за кредити со рок на отплата од 12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци и
• Можност за начин на плаќање во кој каматата се плаќа месечно, а главницата доспева по истекот на временскиот период за кој е одобрен кредитот – за кредити со рок на отплата од 12, 24 и 36 месеци.
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит • Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот и жирантот/ите
• Заверена потврда за нето плата и постоечки забрани за нето плата од жирантот/ите
• Целосно пополнети обрасци за кредит
Предност ·Исплата во готово или на трансакциска сметка

·Не се наплаќа надомест за предвремено затварање на кредитот

·Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

*Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година, имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

*Годишна променлива каматна стапка. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку јавни медиуми (СВТ)

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити