Кредит со залог (депозит, девизи и проценети златни предмети)

Image
КРЕДИТ СО ЗАЛОГ
Целна група • Лица со сезонски приходи
Износ на кредитот • до 700.000 МКД – денарски кредит*(1)
Рок на отплата · • 6, 12, 24 и 36 месеци
Потребно обезбедување • Залог девизи
• Залог депозит во штедилницата
• Залог златни предмети
• Комбинација на гореспоменатото
• и/или меница со менична изјава
Каматна стапка Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Каматата се плаќа месечно, декрузивно или антиципативно, а главницата доспева по истекот на временскиот период за кој е одобрен кредитот
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит • Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот

• Целосно пополнети обрасци за кредит

Предност • Исплата веднаш
• Без жиранти
• Не се наплаќа надомест за предвремено затворање на кредитот
• Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

*Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити и анекс договори на кредити со залог нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

** Годишна, променлива каматна стапка. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку јавни медиуми (СВТ)

Штедилницата одобрува кредити и пролонгација со променлива и/или фиксна каматна стапка. Променлива каматна стапка е пресметана како збир од последно објавена референтна каматна стапка зголемена или намалена за соодветни процентни поени. Каматната стапка ќе се ревидира согласно промена на референтната каматна стапка објавена од НБРМ. На денот на промена на каматната стапка, Штедилницата ги обелоденува важечки каматни стапки во Одлука. Фиксната каматна стапка е непроменлива за наведениот периодот на кредитот.

Согласно Одл. од 30.09.2020

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити

КРЕДИТ СО ЗАЛОГ
Целна група • Лица со сезонски приходи
Износ на кредитот • од 10.000 до 600.000 МКД – денарски кредит*(1)
Рок на отплата · • 6, 12, 24 и 36 месеци (за кредит со залог депозит)
• 12, 24 и 36 месеци (за кредит со залог девизи и златни предмети)
Потребно обезбедување • Залог девизи
• Залог депозит во штедилницата
• Залог златни предмети
• Комбинација на гореспоменатото
• Сопствено парично побарување од правно лице (превземени)
• и/или меница со менична изјава
Каматна стапка Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Каматата се плаќа месечно, декрузивно или антиципативно, а главницата доспева по истекот на временскиот период за кој е одобрен кредитот
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит • Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот

• Целосно пополнети обрасци за кредит

Предност • Исплата веднаш
• Без жиранти
• Не се наплаќа надомест за предвремено затворање на кредитот
• Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

*Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити и анекс договори на кредити со залог нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

  • Освен за превземените кредити, за кои што максималната изложеност е 620.000 МКД

* Годишна, променлива каматна стапка. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку јавни медиуми (СВТ)

Штедилницата одобрува кредити и пролонгација со променлива и/или фиксна каматна стапка. Променлива каматна стапка е пресметана како збир од последно важечката референтна каматна стапка (30 Јуни и 31 Декември) зголемена или намалена за соодветни процентни поени. Каматната стапка ќе се ревидира согласно полугодишната промена на референтната каматна стапка објавена од НБРМ. На денот на промена на каматната стапка, Штедилницата ги обелоденува важечки каматни стапки во Одлука. Фиксната каматна стапка е непроменлива за наведениот периодот на кредитот.

 

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити