Кредит со владетелски залог (депозит, девизи и златни предмети)

Image
КРЕДИТ СО ВЛАДЕТЕЛСКИ ЗАЛОГ
Целна група • Лица со сезонски приходи
Износ на кредитот • до 700.000 денари*
Рок на отплата · • 6, 12, 24 и 36 месеци
Потребно обезбедување • Залог девизи
• Залог депозит во штедилницата
• Залог златни предмети
• Комбинација на гореспоменатото
• и/или меница со менична изјава
Каматна стапка Годишна, фиксна каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Каматата се плаќа месечно, декурзивно, а главницата доспева по истекот на временскиот период за кој е одобрен кредитот   
Надомест

Со важност од 01.03.2024 година

Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот за кредит со фиксна каматна стапка

Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот за кредит со променлива каматна стапка

Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Северна Македонија
• Корисникот на кредит добива поповолни услови доколку е член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит

• Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот

• Целосно пополнети обрасци за кредит

Предност • Исплата веднаш
• Без жиранти
• Не се наплаќа надомест за предвремено затворање на кредитот
• Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит  

*Валута МКД- денарски кредит. 
*Годишна, фиксна каматна стапка. Штедилницата одобрува кредити со фиксна каматна стапка. Фиксната каматна стапка е непроменлива за наведениот периодот на кредитот. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку јавни медиуми (СВТ

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Преглед на сите кредити

КРЕДИТ СО ВЛАДЕТЕЛСКИ ЗАЛОГ
Целна група • Лица со сезонски приходи
Износ на кредитот • од 10.000 до 600.000 МКД – денарски кредит*(1)
Рок на отплата · • 6, 12, 24 и 36 месеци (за кредит со залог депозит)
• 12, 24 и 36 месеци (за кредит со залог девизи и злато)
Потребно обезбедување • Залог девизи
• Залог депозит во штедилницата
• Залог злато
• Комбинација на гореспоменатото
• Сопствено парично побарување од правно лице (превземени)
• и/или меница со менична изјава
Каматна стапка Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Каматата се плаќа месечно, декрузивно или антиципативно, а главницата доспева по истекот на временскиот период за кој е одобрен кредитот
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит • Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот

• Целосно пополнети обрасци за кредит

Предност • Исплата веднаш
• Без жиранти
• Не се наплаќа надомест за предвремено затворање на кредитот
• Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

*Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити и анекс договори на кредити со владетелски залог нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

  • Освен за превземените кредити, за кои што максималната изложеност е 620.000 МКД

* Годишна, променлива каматна стапка. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку јавни медиуми (СВТ)

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити