СВТ кредити

Почнувајќи од 01.01.2008 година, Штедилница ФУЛМ Д.О.О Скопје ќе пресметува Годишна стапка на вкупни трошоци(СВТ),
согласно Одлуката на НБРМ  за методологијата за пресметување на Годишна стапка на вкупни трошоци

СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА КРЕДИТИ СО ВЛАДЕТЕЛСКИ ЗАЛОГ
ВАЛУТА МКД
НОМИНАЛНА КАМАТНА СТАПКА  од 9,00%
ПЕРИОД НА ОТПЛАТА (ВО МЕСЕЦИ) од 6 м.
ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ од 20,45%
СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА КРЕДИТИ ЗА ВРАБОТЕНИ
СО/БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИ 
ВАЛУТА МКД
НОМИНАЛНА КАМАТНА СТАПКА  од 9,00%
ПЕРИОД НА ОТПЛАТА (ВО МЕСЕЦИ) од 12м.
ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ од 19,11%
СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА КРЕДИТИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛЦИ
ВАЛУТА МКД
НОМИНАЛНА КАМАТНА СТАПКА  од 9,00%
ПЕРИОД НА ОТПЛАТА (ВО МЕСЕЦИ) од 12м.
ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ од 20,69%
СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА КРЕДИТИ ЗА СТУДЕНТИ
ВАЛУТА МКД
НОМИНАЛНА КАМАТНА СТАПКА  од 9,00%
ПЕРИОД НА ОТПЛАТА (ВО МЕСЕЦИ) од 12м.
ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ од 20,69%
СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА КРЕДИТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРИ
ВАЛУТА МКД
НОМИНАЛНА КАМАТНА СТАПКА  од 9,00%
ПЕРИОД НА ОТПЛАТА (ВО МЕСЕЦИ) од 12м.
ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ од 19,11%
СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА КРЕДИТИ ЗА НЕВРАБОТЕНИ
СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИ 
ВАЛУТА МКД
НОМИНАЛНА КАМАТНА СТАПКА  од 9,00%
ПЕРИОД НА ОТПЛАТА (ВО МЕСЕЦИ) од 12м.
ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ од 20,69%
     
СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА ГОДИШНА КРЕДИТНА ПРОГРАМА ДЦА
ВАЛУТА МКД
НОМИНАЛНА КАМАТНА СТАПКА  од 9,00%
ПЕРИОД НА ОТПЛАТА (ВО МЕСЕЦИ) од 12м.
ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ од 26,05%
СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ ЗА ГОДИШНА КРЕДИТНА ПРОГРАМА EASY – BUSY
ВАЛУТА МКД
НОМИНАЛНА КАМАТНА СТАПКА  од 5,00%
ПЕРИОД НА ОТПЛАТА (ВО МЕСЕЦИ) од 24м.
ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ од 14,46%

Последна промена

03.01.2024