Кредит за студенти

Студентска понуда
Тип на кредит
КРЕДИТ ЗА СТУДЕНТИ
Целна група За студенти на сите домашни и странски универзитети и факултети на сите нивоа на студии (додипломски, постдипломски и докторски студии), редовни и вонредни студенти, како и за лица кои имаат потреба од продолжување на образованието.
Намена

За сите потреби на студентите:

-трошоци за упис/ партиципација

-апсолвентски екскурзии

-обуки, курсеви и професионални усовршувања

-образовни помагала и сл.

Износ •од 10.000 до 700.000 денари*
Рок на отплата • 12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци
• Максимум грејс период 12 месеци
Обезбедување • Жирант/и, и/или заверка на меница во форма на нотарски акт и без жирант/и (зависно од износот на одобрениот кредит, кредитната историја во Штедилница ФУЛМ и др.)
Каматна стапка Годишна, фиксна каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати) – за кредити со рок на отплата од 12 до 72 месеци и
• Можност за начин на плаќање во кој каматата се плаќа месечно, а главницата доспева по истекот на временскиот период за кој е одобрен кредитот – за кредити со рок на отплата од 12, 24 и 36 месеци
Надомест

Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот за кредит со фиксна каматна стапка

Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот за кредит со променлива каматна стапка

Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Северна Македонија
• Корисникот на кредит добива поповолни услови доколку е член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит

Барање за кредит, фотокопија од индекс/легитимација/потврда и важечки документ за лична идентификација, и/или

Барање за жирант/и со потврда за нето плата и/или дополнителна документација во зависност од видот на вработување и фотокопија од документ за лична идентификација

Предност

·Исплата во готово или на платежна сметка 

·Не се наплаќа надомест за предвремено затварање на кредитот

·Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити

Аплицирај онлајн тука

*Валута МКД- денарски кредит. 
*Годишна, фиксна каматна стапка. Штедилницата одобрува кредити со фиксна каматна стапка. Фиксната каматна стапка е непроменлива за наведениот периодот на кредитот. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку јавни медиуми (СВТПогледнете колку ќе изнесува Вашата рата за неколку варијанти на подигнат кредит и рокови на отплата 

Image