Raportet


Të dhënat e shtëpisë së kursimeve

Податоците за Штедилницата се достапни на македонски јазик

Raporti financiar

Raportet

Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје
Табела бр.1Образец ИП
Извештај
За недвижниот имот наменет за продажба
со состојба на 31.05.2020 година
          
Реден бројОпис на недвижниот имотАдресаБрој на имотниот лист или листот за предбележувањеКвадратура на недвижниот имотВладениеЗаложно право или други товари на имототНосител на правото на сопственост и други стварни праваЦенаЛице за контакт
12345678910
Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје
Табела бр.2Образец ИП
Извештај
За движниот имот наменет за продажба
со состојба на 31.05.2020 година
Реден бројОпис на движниот имотАдресаОпфат на движниот имот што се продаваСтаростЗаложно право или други товари на движниот имотЦенаЛице за контакт
12345678
1Златен накит со
скапоцени камења
ул.Св Кирил и Методиј бр 48, СкопјеСе продава како целинаПостар од 5 годиниНема46.125Дарко Димов
2Златен накит со
скапоцени камења
ул.Св Кирил и Методиј бр 48, СкопјеСе продава како целинаПостар од 5 годиниНема18.450Дарко Димов
3Златен накит со
скапоцени камења
ул.Св Кирил и Методиј бр 48, СкопјеСе продава како целинаПостар од 5 годиниНема34.440Дарко Димов
4Златен накит со
скапоцени камења
ул.Св Кирил и Методиј бр 48, СкопјеСе продава како целинаПостар од 5 годиниНема18.450Дарко Димов
5Златен накит со
скапоцени камења
ул.Св Кирил и Методиј бр 48, СкопјеСе продава како целинаПостар од 5 годиниНема22.755Дарко Димов

Shpalosja e të dhënave

POLITIKA E ZBULIMIT

Kjo politikë përshkruan raportet dhe të dhënat që Kursimorja FULM (më tej referuar Kursimorja) është e detyruar t’i botojë, si dhe mënyrën, formën dhe afatet e botimit të tyre.

Të dhënat që Kursimorja është e detyruar t’i botojë, në përputhje me këtë politikë, duhet të jenë të sakta dhe me kohë dhe mund të jenë një bazë për marrjen e vendimeve të duhura ekonomike nga përdoruesit (publiku).

LLOJI I Të DHëNAVE QE KURSIMORJA FULM I PUBLIKON

Të dhënat e publikuara nga Kursimorja FULM janë:

(1) Të dhëna për funksionimin e tij

(2) Të dhëna mbi strukturën e pronësisë së Kursimores

(3) Të dhëna për shumën e fondeve të veta dhe për mjaftueshmërinë e kapitalit;

(4) Të dhëna mbi sistemet dhe proceset e administrimit të rrezikut;

(5) Të dhëna mbi Normën e Kostos totale vjetore (TWC);

(6) Kopja e vendimit të Guvernatorit të NBRM licencën për themelimin dhe funksionimin e Kursimores

(7) Vendimi për kushtet në të cilat mblidhen depozitat;

(8) Vendimi për kushtet në të cilat kryhet kreditimi i personave fizikë;

(9) Tarifa e Kursimores

 Mënyra dhe forma e shpërndarjes së të dhenave

Kursimorja është e detyruar të publikojë të dhënat nga pikat 1, 2, 3, 4, 5, 6 të kësaj politike në gjuhën maqedonase në faqen e saj të internetit. Përveç të dhënave të publikuara në faqen e internetit, të dhënat nën pikën 5, 6, 7, 8, 9 duhet të publikohen në tabelën e buletinit në secilën prej degëve dhe në vendet e sportelit.Kursimorja është e detyruar të tregojë datën e publikimit të të dhënave në faqen e internetit. Në rast të korrigjimit të të dhënave të publikuara nga Kursimorja, është e detyruar të njoftojë datën e korrigjimeve të bëra.

Kursimorja është e detyruar të publikojë të dhënat e përcaktuara me këtë politikë, në gjuhën maqedonase në formën e raportimit.

FREKUENCA DHE KOHA PUBLIKIMIN E TE DHëNAVE

Kursimorja është e detyruar të publikojë të dhënat për funksionimin e saj, të dhënat për sasinë e fondeve të veta dhe përshtatshmërinë e kapitalit të paktën në baza gjysmëvjetore, ndërsa të dhënat për sistemet dhe procesin e administrimit të rrezikut janë të detyruara t’i publikojnë të paktën një herë në vit. Të dhënat për Shkallën Vjetore të Kostove totale (SVT), Vendimi për kushtet në të cilat mblidhen depozitat, Vendimi për kushtet nën të cilat kryhet kreditimi për individët dhe Tarifa e Kursimeve të FULM duhet të publikohet sa herë që ka ndonjë ndryshim ose korrigjim.

Të dhënat që i referohen situatës në fund të vitit (31.12.) Duhet të publikohen në faqen e internetit të Kursimores, jo më vonë se 15.05. në vitin aktual për vitin kalendarik të mëparshëm. Të dhënat që i referohen situatës në fund të semestrit (30 qershor) duhet të publikohen në faqen e internetit të Kursimores, jo më vonë se 31 korrik i vitit aktual. Të dhënat për Normën Vjetore të Kostove totale (SVT), Vendimi për kushtet në të cilat mblidhen depozitat, Vendimi për kushtet në të cilat kryhet hua për individët dhe Tarifa e Kursimores FULM duhet të botohet jo më vonë se 3 ditë pas miratimit të ndryshimit të tyre ose korrigjim.

Kredi SVT