Branch JSP (Aerodrom)- Skopje

Contact information:
Branch JSP (Aerodrom)- Skopje

Address:

Bul. Jane Sandanski No. 7/1, 1000 Skopje

Phone:

02/2403-208
02/2403-209

Fax:

02/2403-209

Transfer account:

300-0000010652-90

Deponent in: Komercijalna Banka

Contact:

● Branch Manager Marija Cvetkovich, E-mail: marijac@fulm.com.mk

● Coordinator Danijela Stojanovska, E-mail: danijelac@fulm.com.mk

● Loan officer Julijana Petkovska, E-mail: julijana.p@fulm.com.mk

View all branches
Find the locations of the Head office and the branches of the FULM Savings House

Working hours of the branches:
Every working day Monday – Friday 8:00 – 16:00

Chat with us online

Working hours for chat with our referrers every working day from Monday to Friday from 8:30 am – 3:30 pm, or leave a message

Follow us on social media
Send us an email:
Контакт информации:
Филијала ЈСП (Аеродром) – Скопје

Адреса:

Бул. Јане Сандански бр. 7/1, 1000 Скопје

Телефон:

02/2403-208
02/2403-209

Факс:

02/2403-209

Сметка:

300-0000010652-90

Депонент на Комерцијална банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала Марија Цветковиќ, E-mail: marijac@fulm.com.mk

● Координатор Даниела Стојановска, E-mail: danijelac@fulm.com.mk

● Кредитен референт Филип Јордановски, E-mail: filipj@fulm.com.mk

● Кредитен референт Јулијана Петковска, E-mail: julijana.p@fulm.com.mk

Преглед на сите филијали
Локација на Филијала ЈСП (Аеродром) – Скопје

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака: