Листа на кредити

Кредити | Листа на кредити

ВИДОВИ НА КРЕДИТИ

ИЗНОС НА КРЕДИТ

(во МКД)

 

 РОК НА ОТПЛАТА

Кредит за студенти

До 700.000 денари

12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци

Максимум грејс период 12 месеци

WT кредит

До 150.000 денари

12, 24, 36 и 48 месеци

Кредит за невработени со дополнителни лични примања

До 700.000 денари

12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци

Максимум грејс период 12 месеци

Кредит за вработени лица со/без дополнителни приходи

До 700.000 денари

12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци

Максимум грејс период 12 месеци

Кредит за пензионери

До 700.000 денари

12, 24, 36, 48 месеци

Максимум грејс период 12 месеци

Кредит за земјоделци

До 700.000 денари

12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци

Максимум грејс период 12 месеци

Промотивни кредити

До 700.000 денари

36, 48, 60, 72 и 84 месеци 

Кредит со владетелски залог (депозит, девизи и проценети златни предмети)

До 700.000 денари

6, 12, 24 и 36 месеци

Кредит со владетелски залог (рати)

До 700.000 денари

60 месеци

Кредити за физички лица кои не се членови на ЗГ ФУЛМ

До 150.000 денари

12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци

Кредит за микробизниси EaSi Busy

До 900.000 денари

24, 36, 48, 60, 72, 84 и 96 месеци

Грејс период од 6, 12 и 18 месеци

Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот.

Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити и анекс договори на кредити со владетелски залог нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

Штедилницата одобрува кредити и пролонгација со променлива и/или фиксна каматна стапка. Променлива каматна стапка е пресметана како збир од последно важечката референтна каматна стапка (30 Јуни и 31 Декември) зголемена или намалена за соодветни процентни поени. Каматната стапка ќе се ревидира согласно полугодишната промена на референтната каматна стапка објавена од НБРМ. На денот на промена на каматната стапка, Штедилницата ги обелоденува важечки каматни стапки во Одлука. Фиксната каматна стапка е непроменлива за наведениот периодот на кредитот.

Согласно Одл. од 30.06.2021г.