Листа на кредити

Кредити | Листа на кредити
ВИДОВИ НА КРЕДИТИ ИЗНОС НА КРЕДИТ

(во МКД)

 

 РОК НА ОТПЛАТА

Вонреден кредит До 300.000 денари 12, 24, 36, 48 и 60 месеци
Кредит за студенти До 700.000 денари 12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци

Максимум грејс период 12 месеци

WT кредит До 150.000 денари 12, 24, 36 и 48 месеци
Кредит за невработени со дополнителни лични примања До 700.000 денари 12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци

Максимум грејс период 12 месеци

Кредит за вработени лица со/без дополнителни приходи До 700.000 денари 12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци

Максимум грејс период 12 месеци

Кредит за пензионери До 700.000 денари 12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци

Максимум грејс период 12 месеци

Кредит за земјоделци До 700.000 денари 12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци

Максимум грејс период 12 месеци

Јубилејна кредитна програма До 700.000 денари 36, 48, 60, 72 и 84 месеци
Кредит со залог (депозит, девизи и проценети златни предмети) До 700.000 денари 6, 12, 24 и 36 месеци
Кредит со залог (рати) До 700.000 денари 60 месеци
Кредити за физички лица кои не се членови на ЗГ ФУЛМ До 150.000 денари 12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци
EASY кредит До 160.000 денари 24, 36, 48 и 60 месеци
Кредит тикет за бериќет До 700.000 денари 12,24, 36, 48, 60 и 70 месеци
Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот.

Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити и анекс договори на кредити со залог нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

Штедилницата одобрува кредити и пролонгација со променлива и/или фиксна каматна стапка. Променлива каматна стапка е пресметана како збир од последно објавена референтна каматна стапка зголемена или намалена за соодветни процентни поени. Каматната стапка ќе се ревидира согласно промена на референтната каматна стапка објавена од НБРМ. На денот на промена на каматната стапка, Штедилницата ги обелоденува важечки каматни стапки во Одлука. Фиксната каматна стапка е непроменлива за наведениот периодот на кредитот.

Согласно Одл. од 30.09.2020