Lista e kredive

Kredi | Rishikimi i kredive

LLOJET E KREDIVE

SHUMA E KREDITIT (në MKD))

 

AFATI I PAGIMIT

Studentët për student

Deri 150.000 denarë

24, 36, 48 dhe 72 muaj

Kredi WT

Deri 200.000 denarë

12, 24, 36 dhe 48 мuaj

Programi kreditor jubilar

Deri 400.000 denarë

36, 48, 60, 72 dhe 84 мuaj

Kredi me kolateral (depozita, valuta e huaj dhe sende ari i vlerësuar)

Deri 600.000 denarë

6, 12, 24 dhe 36 muaj      

Kredi me arr të vlerësuar peng  (me këste)

Deri 400.000 denarë

60 muaj     

Kredi për punonjësit me / pa të ardhura shtesë

Deri 400.000 denarë

12, 24, 36, 48, 60 dhe 72 muaj

Periudha grejs maksimale 12 muaj

Kredi për të papunësuarit me të ardhura shtesë personale

Deri 400.000 denarë

12, 24, 36, 48, 60 dhe 72 muaj

Periudha grejs maksimale 12 muaj

Kredi për studentët

Deri 400.000 denarë

12, 24, 36, 48, 60 dhe 72 muaj

Periudha grejs maksimale 12 muaj

Kredi për pensionistët

Deri 300.000 denarë

12, 24, 36 dhe 48 muaj

Periudha grejs maksimale 12 muaj

Kredi bujqësore

Deri 400.000 denarë

12, 24, 36, 48, 60 dhe 72 muaj

Periudha grejs maksimale 12 muaj

Kredi  për persona fiziktë cilët nuk janë anëtarë në SHQ FULM

Deri 150.000 denarë

12, 24, 36, 48, 60 dhe 72 muaj

Kredi Easy Deri 160.000 denarë 24, 36, 48 dhe 60 muaj
Tarifat llogariten në bazë të Tarifës së Kursimeve FULM në ditën e lidhjes së Marrëveshjes.

Duke filluar nga data 1 shtator 2015, kreditë e miratuara rishtazi dhe aneks marrëveshjet për kreditë me një peng të kolateralit nuk do të kenë një klauzolë të monedhës për mbrojtje nga zhvlerësimi.

Të gjitha palët e kredituara të paguara deri më 31 gusht 2015 kanë një klauzolë të monedhës së huaj vetëm për mbrojtje nga zhvlerësimi.
Kursimorja miraton kredi dhe zgjatjen me normë interesi të ndryshueshme dhe / ose fikse. Norma e ndryshueshme e interesit llogaritet si shuma e normës së interesit të referencës së fundit efektive (30 qershor dhe 31 dhjetor)e rritur ose e ulur me pikë përqindjeje të përshtatshme. Norma e interesit do të rishikohet sipas ndryshimit gjysmëvjetor në normën e interesit referencë të publikuar nga BPRM. Në ditën e ndryshimit të normës së interesit, Kursimorja I shpall normat e vlefshme tw interesit në Vendim. Norma fikse e interesit është e pandryshuar për periudhën e deklaruar të kredisë.

. Sipas Vendimit më datë  01.11.2019