Преглед на сите кредити

Кредити | Преглед на сите кредити

ВИДОВИ НА КРЕДИТИ

ИЗНОС НА КРЕДИТ

(во МКД)

 

 РОК НА ОТПЛАТА

Кредит за студенти

До 700.000 денари

12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци

Максимум грејс период 12 месеци

WT кредит

До 200.000 денари

12, 24, 36 и 48 месеци

Кредит за невработени со дополнителни лични примања

До 700.000 денари

12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци

Максимум грејс период 12 месеци

Кредит за вработени лица со/без дополнителни приходи

До 700.000 денари

12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци

Максимум грејс период 12 месеци

Кредит за пензионери

До 700.000 денари

12, 24, 36, 48 месеци

Максимум грејс период 12 месеци

Кредит за земјоделци

До 700.000 денари

12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци

Максимум грејс период 12 месеци

Промотивни кредити

До 700.000 денари

24, 36, 48, 60 и 72 месеци 

Кредит со владетелски залог (депозит, девизи и проценети златни предмети)

До 700.000 денари

6, 12, 24 и 36 месеци

Кредит со владетелски залог (рати)

До 700.000 денари

60 месеци

Кредити за физички лица кои не се членови на ЗГ ФУЛМ

До 150.000 денари

12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци

Кредит за микробизниси EaSi Busy

До 900.000 денари

24, 36, 48, 60, 72, 84 и 96 месеци

Грејс период од 6, 12 и 18 месеци

Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот.
Штедилницата одобрува кредити со фиксна каматна стапка. Фиксната каматна стапка е непроменлива за наведениот периодот на кредитот.
Согласно Одл. од 28.12.2022