Податоци за штедилницата 30.06.2019

Филип Неделковски Извештаи и Податоци

  податоци за своето работење Назив и седиште Штедилница ФУЛМ Д.О.О Скопје ул св.Кирил и Методиј 48,Скопје Единствен матичен број 5282748 Организациска структура [Поголема Слика] [Поголема Слика] [Поголема Слика] Број на вработени 32 Штедилница ФУЛМ има дозвола да ги врши следните активности 1)* прибира денарски штедни влогови од физички лица најмногу до износ кој е за 1,5 пати поголем од …

Податоци за штедилницата 31.12.2018

Филип Неделковски Извештаи и Податоци

  податоци за своето работење Назив и седиште Штедилница ФУЛМ Д.О.О Скопје ул св.Кирил и Методиј 48,Скопје Единствен матичен број 5282748 Организациска структура [Поголема Слика] Број на вработени 32 Штедилница ФУЛМ има дозвола да ги врши следните активности 1)* прибира денарски штедни влогови од физички лица најмногу до износ кој е за 1,5 пати поголем од нејзиниот основачки капитал; 2) …

Податоци за штедилницата 30.06.2018

marija Извештаи и Податоци

  податоци за своето работење Назив и седиште Штедилница ФУЛМ Д.О.О Скопје ул св.Кирил и Методиј 48,Скопје Единствен матичен број 5282748 Организациска структура [Поголема Слика] Број на вработени 32 Штедилница ФУЛМ има дозвола да ги врши следните активности 1)* прибира денарски штедни влогови од физички лица најмногу до износ кој е за 1,5 пати поголем од нејзиниот основачки капитал; 2) …

Податоци за штедилницата 31.12.2017

marija Извештаи и Податоци

  податоци за своето работење Назив и седиште Штедилница ФУЛМ Д.О.О Скопје ул св.Кирил и Методиј 48,Скопје Единствен матичен број 5282748 Организациска структура [Поголема Слика] Број на вработени 36 Штедилница ФУЛМ има дозвола да ги врши следните активности 1)* прибира денарски штедни влогови од физички лица најмногу до износ кој е за 1,5 пати поголем од нејзиниот основачки капитал; 2) …

Податоци за штедилницата 30.06.2017

marija Извештаи и Податоци

податоци за своето работење Назив и седиште Штедилница ФУЛМ Д.О.О Скопјеул св.Кирил и Методиј 48,Скопје Единствен матичен број 5282748 Организациска структура [Поголема Слика] Број на вработени 37 Штедилница ФУЛМ има дозвола да ги врши следните активности 1)* прибира денарски штедни влогови од физички лица најмногу до износ кој е за 1,5 пати поголем од нејзиниот основачки капитал; 2) одобрува кредити …

Податоци за штедилницата 31.12.2016

marija Извештаи и Податоци

податоци за своето работење Назив и седиште Штедилница ФУЛМ Д.О.О Скопјеул св.Кирил и Методиј 48,Скопје Единствен матичен број 5282748 Организациска структура [Поголема Слика] Број на вработени 34 Штедилница ФУЛМ има дозвола да ги врши следните активности 1)* прибира денарски штедни влогови од физички лица најмногу до износ кој е за 1,5 пати поголем од нејзиниот основачки капитал; 2) одобрува кредити …

Податоци за штедилницата 30.06.2016

marija Извештаи и Податоци

податоци за своето работење Назив и седиште Штедилница ФУЛМ Д.О.О Скопјеул Мито Хаџивсилев Јасмин 48,Скопје Единствен матичен број 5282748 Организациска структура [Поголема Слика] Број на вработени 31 Штедилница ФУЛМ има дозвола да ги врши следните активности 1)* прибира денарски штедни влогови од физички лица најмногу до износ кој е за 1,5 пати поголем од нејзиниот основачки капитал; 2) одобрува кредити …

Податоци за штедилницата 31.12.2015

marija Извештаи и Податоци

податоци за своето работење Назив и седиште Штедилница ФУЛМ Д.О.О Скопјеул Мито Хаџивсилев Јасмин 48,Скопје Единствен матичен број 5282748 Организациска структура [Поголема Слика] Број на вработени 29 Штедилница ФУЛМ има дозвола да ги врши следните активности 1)* прибира денарски штедни влогови од физички лица најмногу до износ кој е за 1,5 пати поголем од нејзиниот основачки капитал; 2) одобрува кредити …

Податоци за штедилницата 30.06.2015

marija Извештаи и Податоци

податоци за своето работење Назив и седиште Штедилница ФУЛМ Д.О.О Скопјеул Мито Хаџивсилев Јасмин 48,Скопје Единствен матичен број 5282748 Организациска структура [Поголема Слика] Број на вработени 25 Штедилница ФУЛМ има дозвола да ги врши следните активности 1)* прибира денарски штедни влогови од физички лица најмногу до износ кој е за 1,5 пати поголем од нејзиниот основачки капитал; 2) одобрува кредити …

Податоци за штедилницата 31.12.2014

marija Извештаи и Податоци

податоци за своето работење Назив и седиште Штедилница ФУЛМ Д.О.О Скопјеул Мито Хаџивсилев Јасмин 48,Скопје Единствен матичен број 5282748 Организациска структура [Поголема Слика] Број на вработени 24 Штедилница ФУЛМ има дозвола да ги врши следните активности 1) прибира денарски штедни влогови од физички лица најмногу до износ кој е за 1,5 пати поголем од нејзиниот основачки капитал; 2) одобрува кредити …