Политика за адекватност на капиталот

ПОЛИТИКА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ

 • Оваа политика е поделена на неколку поглавја:
 • Утврдување на стапка на адекватност на капитал
 • Сопствени средства
 • Актива пондерирана според кредитен ризик
 • Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик
 • Капитал за покривање на валутен ризик
 • Сегрегација на должности и одговорности при работењето
 • Известување
 • Преодни и завршни одредби
 • Стапката на адекватност на капиталот се пресметува како однос помеѓу сопствените средства на Штедилницата и актива пондерирана според ризикот.
 • Капиталот потребен за покривање на ризиците претставува збир на:
 • Капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик
 • Капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик
 • Капиталот потребен за покривање на валутниот ризик
 • Штедилницата е должна да обезбеди адекватно ниво на сопствени средства во зависност од видот и обемот на финансиските активности и висината на ризиците кои произлегуваат од извршувањето на тие активности. Делот од сопствените средства потребен за покривање одреден ризик не може истовремено да се користи за покривање други ризици.
 • Штедилницата е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот, којашто не може да биде пониска од 21%.
 • Штедилницата е должна да одржува однос помеѓу Капиталот за покривање на ризиците и Сопствените средства не поголем од 90 %