Политика за безбедност и здравје при работа

ПОЛИТИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 

(1) Штедилницата обезбедува мерки за безбедност и здравје при работа со назначување на овластено правно лице со сертификат за обавување на стручни работи за безбедност и здравје при работа, ангажирање на овластена здравствена установа за вршење стручни задачи за безбедност и здравје при работа, применува мерки против пожар, прва помош и евакуација во случај на опасност, обука на вработените за безбедно извршување на работата согласно правилникот за заштита при работа со екрани, врши преглед и испитување на работната средина и опрема и ја следи здравствената состојба на вработените.
(2) Штедилницата има назначено стручно лице за вршење на работи од областа на безбедноста при работа кое дава совети на органите на управување при избор на опрема, како и опремување на работното место и работната средина, ќе изготви проценка на ризик на работни места и концепт за изјава за безбедност, редовно тестирање и контрола прегледи на опремата за работа, внатрешен надзор над спроведување на мерките за безбедно извршување на работата, упатства за безбедно извршување на работата
(3) Штедилницата заради следење на здравствената состојба на вработените на секои 24 месеци ќе обезбеди здравствен преглед за своите вработени .