Политика за известување по сегменти

Политика за известување според сегментите

(1) Со оваа политика се утврдуваат сметководствените политики кои ќе се применуваат при составувањето на основните финансиски извештаи и интерните сметководствени извештаи и сметководствена евиденција која би соодвествувала и би била прилагодена за потребите на составувањето на основните финансиски извештаи, и други извештаи што се подготвуваат за екстерните корисници, како и извештаи што се подготвуваат за потребите на менаџментот на Штедилницата.
(2) Штедилницата треба да обелодени анализа на нејзините деловни активности според оперативните сегменти
(3) Оперативен сегмент е компонента од активностите на Штедилницата за која се исполнети следниве услови:

  • 1. Извршува активности како резултат на кои остварува приходи и расходи;
  • 2. Единствениот Содружник на Штедилницата ги разгледува оперативните резултати кај одделен оперативен сегмент на редовна основа (најмалку полугодишно) со цел да ги оцени остварувањата и да се донесе одлука за идните деловни активности на тој сегмент;
  • 3. Достапни се одделни финансиски информации за сегментот.