Политика за користење на услуги од надворешни лица

ПОЛИТИКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИ ОД НАДВОРЕШНИ ЛИЦА

(1) Основни принципи и насоки за управување со ризици коишто произлегуваат од користење на услуги од надворешни лица:

1) Дефинирање на услуги од надворешни лица
2) Организациска структура;
3) Информативен систем;
4) Оцена на ризикот од користење услуги од надворешни лица;

(2) Штедилницата воспоставува систем на услуги од надвор и кој е соодветен на природата, големината и сложеноста на финансиските активности коишто ги врши Штедилницата.
(3) Штедилницата воспоставува систем на услуги од надвор кој спречува значителни штети на системот на Штедилницата
(4) Системот на услуги од надвор применува решенија соодветни на видот и природата на услугите од надвор кои можат да бидат:

1) Еднократна или краткорочна соработка
2) Долгорочна соработка