Политика за надворешна ревизија

ПОЛИТИКА ЗА НАДВОРЕШНА РЕВИЗИЈА

(1) Со политика за надворешна ревизија се пропишува содржината, односно опфатот на ревизијата на работењето и годишните финансиски извештаи на штедилница ФУЛМ која ја врши друштвото за ревизија .

(2) Ревизијата на Штедилницата од страна на друштвото за ревизија се спроведува во согласност со Законот за ревизија , Законот за банки , одредбите од Одлуката за содржината на ревизијата на работењето и на годишните финансиски извештаи , како и со други прописи и практики при вршењето на ревизија.