ПОЛИТИКА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Политика за спречување на перење на пари и други приноси од казниво дело и финанасирање на тероризам на Штедилница ФУЛМ

Со Политиката за спречување перење на пари и финансирање на тероризам се пропишуваат :

(1) Мерки и дејствија за откривање и спречување перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошен текс: мерки и дејствија) и субјектите кои ги превземаат

2)Програма за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот ризик од перење пари и финансирање на тероризам

3) Известување кон Управата за финансиско разузнавање

4) Размена на информации

5) Законски санкции