Политика за управување со наплата

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО НАПЛАТА

      (1) Го дефинира начинот на кој што Штедилницата ќе постапува при појавата на достасани за наплата, а          ненаплатени побарувања. Оваа политика треба да ги дефинира чекорите кои што Штедилницата треба да        ги следи при наплатата или отпишувањето на овие кредити.

      (2) Оваа Политика е поделена на неколку делови:

 1. Дефиниции
 2. Организациона структура за управување со наплата
 3. Начин на утврдување и следење на уредноста во намирувањето на обврските

 

      1) Праќање на опомени

      2) Критериуми за дефинирање , идентификување и следење на нефукционалните кредитни изложености

      3) Камата и провизии на достасани за наплата, а ненаплатени побарувања

      4) Редослед на покривање на трошоци при наплаќање на достасани за наплата, а ненаплатени побарувања

      5)Правни мерки против кредитокорисник со достасани за наплата, а ненаплатени побарувања, активирање на обезбедувањето и отуѓување на обезбедувањето

 1. Продолжување на рокот на достасување
  Постапка и правила за одобрување нова кредитна изложеност за затварање на постоечка кредитна изложеност (рефинансирање) на побарувањето/побарувањата
 2. Постапка и правила за реструктурирање на побарувањето/побарувањата како и за следење и оцена на успешноста / ефектот од реструктирање
 3. Кредитирање за наплата на побарување/побарувања
 4. Критериуми за следење на изложеностите со повисок кредитен ризик и преземање активности за наплата на овие изложености
 5. Постапка и рокови за преземање и продажба на обезбедувањето
 6. Постапка и фреквенција на следење на пазарната вредност на обезбедувањето
 7. Одговорност за наплата на достасани за наплата, а ненаплатени побарувања
 8. Постапка и правила за утврдување на периодот на очекувана наплата на обезбедувањето и за утврдување на процентот на намалување на вредноста на обезбедувањето којашто се вклучува во утврдувањето на исправката на вредноста и на посебната резерва
 9. Постапка и правила за отпис на побарувања
 10. Постапка за еднократно отпишување на долговите на граѓаните
 11. Економско финансиски консалтинг
 12. Начин на известување на органите на надзор и управување и сите останати лица коишто се вклучени во управувањето со кредитниот ризик
 13.  Известување на Народната банка на Република С.Македонија
 14.  Завршни одредби