Политика за управување со наплата

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО НАПЛАТА

(1) Го дефинира начинот на кој што Штедилницата ќе постапува при појавата на достасани за наплата, а ненаплатени побарувања. Оваа политика треба да ги дефинира чекорите кои што Штедилницата треба да ги следи при наплатата или отпишувањето на овие кредити.

(1) Оваа Политика е поделена на неколку делови:

 1. Дефиниции
  2. Организациона структура за управување со наплата
  3. Начин на утврдување и следење на уредноста во намирувањето на обврските

1) Праќање на опомени
2) Евиденција на нефункционални побарувања
3) Камата и провизии на достасани за наплата, а ненаплатени побарувања
4) Редослед на покривање на трошоци при наплаќање на достасани за наплата, а ненаплатени побарувања
5) Правни мерки против кредитокорисник со достасани за наплата, а ненаплатени побарувања, активирање на обезбедувањето и отуѓување на обезбедувањето

 1. Продолжување на рокот на достасување
  5. Постапка и правила за рефинансирање на побарувањето/побарувањата
  6. Постапка и правила за реструктурирање на побарувањето/побарувањата
  7. Кредитирање за наплата на побарување/побарувања
  8. Критериуми за следење на изложеностите со повисок кредитен ризик и преземање активности за наплата на овие изложености
  9. Постапка и рокови за преземање и продажба на обезбедувањето
  10. Постапка и фреквенција на следење на пазарната вредност на обезбедувањето
  11. Одговорност за наплата на достасани за наплата, а ненаплатени побарувања
  12. Постапка и правила за утврдување на периодот на очекувана наплата на обезбедувањето и за утврдување на процентот на намалување на вредноста на обезбедувањето којашто се вклучува во утврдувањето на исправката на вредноста и на посебната резерва
  13. Постапка и правила за отпис на побарувања
  13.1. Постапка за еднократно отпишување на долговите на граѓаните

14.Економско финансиски консалтинг
15. Начин на известување на органите на надзор и управување и сите останати лица коишто се вклучени во управувањето со кредитниот ризик
16. Известување на Народната банка на Република Македонија
17. Завршни одредби