Политика за управување со ризик на задолженост

Политика за управување со ризик на задолженост

 

  1. Со оваа политика се пропишува методологијата за управување со ризикот на задолженост со која се уредува начинот на утврдување и следење на стапката на задолженост.
  2. Стапката на задолженост претставува однос помеѓу:

– вредноста на капиталот, како мерка за сопствените средства на штедилницата

– вредноста на изложеноста, како мерка за вкупната билансна и вонбилансна актива на штедилницата