Политика за управување со ризик од концентрација на изложеноста

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК ОД КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ИЗЛОЖЕНОСТА

(1) Штедилницата воспоставува методологија која ќе опфати :

1) Мерење на ризикот од концентрација кон поединечни лица;
2) Дефинирање и постојано следење на изложеноста по поединечен комитент, по категорија комитенти, по дејност, по вид на обезбедување, финансиски инструмент, согласно пропишаните проценти на изложеност во законот за банки и Одлуката за лимити на изложеност;
3) Систем за идентификација на поврзани лица и лица поврзани со Штедилницата;
4) Мерење на концентрација во портфолио на банкарски активности ;
5) Можност за прилагодување на лимитите.