Политика за управување со ризик од концентрација на изложеноста

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК ОД КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ИЗЛОЖЕНОСТА

(1) Штедилницата воспоставува методологија која ќе опфати :

1) Мерење на ризикот од концентрација кон поединечни лица;
2) Дефинирање и постојано следење на лимити на изложеноста  по поединечен комитент, по категорија комитенти, по дејност, по вид на обезбедување, по валута, финансиски инструмент,  согласно пропишаните проценти на изложеност  во законот за банки  и Одлуката за лимити на изложеност;
3) Систем за идентификација на поврзани лица и лица поврзани со Штедилницата;
4) Мерење на концентрација во портфолио на банкарски активности ;
5) Можност за прилагодување на лимитите.