KREDI ME GARANCË TË ROBËRUAR

Image
LLOJET E KREDISË
KREDI ME GARANCË TË ROBËRUAR
Grupa me qëllim të caktuar • Personat me të ardhura sezonale
Shuma e kredise • Shuma maksimale e kredisë së ofruar në person është 700.000 МКD – kredi në denar
Valuta • МКD: kredi në denarë
(Duke filluar nga data 01.09.2015, kreditë e reja dhe marrëveshjet e kredive me aneks që janë me garancë të robëruar nuk do të kenë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi. Të gjitha kreditë e paguara deri më 31.08.2015 kanë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi.
Afati i pagesës • 6, 12, 24 dhe 36 мuaj
Shkalla e interesit

Vjetore, të ndryshueshme

Kursimorja FULM DOO Shkup, në pajtueshmëri me rregulativën e vlefshme vazhdimisht I shpall shkallët e harxhimeve vjetore në përgjithësi në ëeb faqen, praën sporteleve të filijaleve të kursimores dhe nëpërmjet mediumeve publike
(Përqindja e shpenzimeve të përgjithshme)
Nevoja për sigurim • deviza të garantuar
• depozitë i garantuar në kursimoren
• sende ari I garantuar
• kombinim I të lartëpërmendurave
Mënyra e pagesës Kamata paguhet ne muaj, ndërsa borxhi arrin pas kalimit të afatit kohorë për të cilin është lëjuar krediti
Detyrimet • Pagesat plotësuese llogariten në bazë të Tarifës së Kursimores FULM në ditën e lidhjes së Kontratës.
Kriteriumi minimum për kredi • Persona fizikë, shtetas të Republikës së Maqedonisë
• Shfrytëzuesi I kredisë patjetër të jetë anëtarë në FULM
Minimum dokumentet e nevojshëm për aplikim për kredi • Leter njoftimi qe vlene e fotokopjuar ose pasaporte qe vlene e kredikerkuesit
• Formulari për kredi i plotësuar plotësisht
Përparësi • Pagesa menjëher
• Pa zhirant
• Nuk paguhet asgjë plotësuese për mbylljen e parakohëshme të kredisë
• Kushte më të volitshme në rast se aplikoni përsëri për kredi

*МКD: kredi në denarë
(Duke filluar nga data 01.09.2015, kreditë e reja nuk do të kenë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi. Të gjitha kreditë e paguara deri më 31.08.2015 kanë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi.)

Kursimorja FULM DOO Shkup, në pajtueshmëri me rregulativën e vlefshme vazhdimisht I shpall shkallët e harxhimeve vjetore në përgjithësi në ëeb faqen, praën sporteleve të filijaleve të kursimores dhe nëpërmjet mediumeve publike (Përqindja e shpenzimeve të përgjithshme)

Kursimorja miraton kredi dhe zgjatjen me normë interesi të ndryshueshme dhe / ose fikse. Norma e ndryshueshme e interesit llogaritet si shuma e normës së interesit të referencës së fundit efektive (30 qershor dhe 31 dhjetor)e rritur ose e ulur me pikë përqindjeje të përshtatshme. Norma e interesit do të rishikohet sipas ndryshimit gjysmëvjetor në normën e interesit referencë të publikuar nga BPRM. Në ditën e ndryshimit të normës së interesit, Kursimorja I shpall normat e vlefshme tw interesit në Vendim. Norma fikse e interesit është e pandryshuar për periudhën e deklaruar të kredisë.

Vazhdon prej 27.03.2020

Кalkulatriçe

Кontakt

Shkarko кërkesat

Apliko online

Lista e kredive

 

LLOJET E KREDISË
KREDI ME GARANCË TË ROBËRUAR
Grupa me qëllim të caktuar • Personat me të ardhura sezonale
Shuma e kredise • Shuma maksimale e kredisë së ofruar në person është 600.000 МКD – kredi në denar
Valuta • МКD: kredi në denarë
(Duke filluar nga data 01.09.2015, kreditë e reja dhe marrëveshjet e kredive me aneks që janë me garancë të robëruar nuk do të kenë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi. Të gjitha kreditë e paguara deri më 31.08.2015 kanë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi.
Afati i pagesës • 6, 12, 24 dhe 36 мuaj
Shkalla e interesit

Vjetore, të ndryshueshme

Kursimorja FULM DOO Shkup, në pajtueshmëri me rregulativën e vlefshme vazhdimisht I shpall shkallët e harxhimeve vjetore në përgjithësi në ëeb faqen, praën sporteleve të filijaleve të kursimores dhe nëpërmjet mediumeve publike
(Përqindja e shpenzimeve të përgjithshme)
Nevoja për sigurim • deviza të garantuar
• depozitë i garantuar në kursimoren
• sende ari I garantuar
• kombinim I të lartëpërmendurave
Mënyra e pagesës Kamata paguhet ne muaj, ndërsa borxhi arrin pas kalimit të afatit kohorë për të cilin është lëjuar krediti
Detyrimet • Pagesat plotësuese llogariten në bazë të Tarifës së Kursimores FULM në ditën e lidhjes së Kontratës.
Kriteriumi minimum për kredi • Persona fizikë, shtetas të Republikës së Maqedonisë
• Shfrytëzuesi I kredisë patjetër të jetë anëtarë në FULM
Minimum dokumentet e nevojshëm për aplikim për kredi • Leter njoftimi qe vlene e fotokopjuar ose pasaporte qe vlene e kredikerkuesit
• Formulari për kredi i plotësuar plotësisht
Përparësi • Pagesa menjëher
• Pa zhirant
• Nuk paguhet asgjë plotësuese për mbylljen e parakohëshme të kredisë
• Kushte më të volitshme në rast se aplikoni përsëri për kredi

*МКD: kredi në denarë
(Duke filluar nga data 01.09.2015, kreditë e reja nuk do të kenë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi. Të gjitha kreditë e paguara deri më 31.08.2015 kanë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi.)

Kursimorja FULM DOO Shkup, në pajtueshmëri me rregulativën e vlefshme vazhdimisht I shpall shkallët e harxhimeve vjetore në përgjithësi në ëeb faqen, praën sporteleve të filijaleve të kursimores dhe nëpërmjet mediumeve publike (Përqindja e shpenzimeve të përgjithshme)

Kursimorja miraton kredi dhe zgjatjen me normë interesi të ndryshueshme dhe / ose fikse. Norma e ndryshueshme e interesit llogaritet si shuma e normës së interesit të referencës së fundit efektive (30 qershor dhe 31 dhjetor)e rritur ose e ulur me pikë përqindjeje të përshtatshme. Norma e interesit do të rishikohet sipas ndryshimit gjysmëvjetor në normën e interesit referencë të publikuar nga BPRM. Në ditën e ndryshimit të normës së interesit, Kursimorja I shpall normat e vlefshme tw interesit në Vendim. Norma fikse e interesit është e pandryshuar për periudhën e deklaruar të kredisë.

 

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити