KREDI ME GARANCË TË ROBËRUAR

Image

LLOJET E KREDISË

KREDI ME GARANCË TË ROBËRUAR

Grupa me qëllim të caktuar

• Personat me të ardhura sezonale

Shuma e kredise

• Shuma maksimale e kredisë së ofruar në person është 700.000 МКD – kredi në denar

Valuta

• МКD: kredi në denarë 

Afati i pagesës

• 6, 12, 24 dhe 36 мuaj

Shkalla e interesit

 ·     Norma vjetore, fikse e interesit * (SWT)**

Nevoja për sigurim

• deviza të garantuar
• depozitë i garantuar në kursimoren 
• ar I garantuar
• kombinim I të lartëpërmendurave

Mënyra e pagesës

Kamata paguhet ne muaj, ndërsa borxhi arrin pas kalimit të afatit kohorë për të cilin është lëjuar krediti

Detyrimet

• Pagesat plotësuese llogariten në bazë të Tarifës së Kursimores FULM në ditën e lidhjes së Kontratës.

Kriteriumi minimum për kredi

·  Persona fizik, shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut

· Huamarrësi përfiton kushte më të favorshme nëse është anëtar në FULM 

Minimum dokumentet e nevojshëm për aplikim për kredi

• Leter njoftimi qe vlene e fotokopjuar ose pasaporte qe vlene e kredikerkuesit
• Formulari për kredi i plotësuar plotësisht

Përparësi

• Pagesa menjëher
• Pa zhirant 
• Nuk paguhet asgjë plotësuese për mbylljen e parakohëshme të kredisë 
• Kushte më të volitshme në rast se aplikoni përsëri për kredi

* Valuta MKD – Kredi në denarë.
* Norma vjetore, fikse e interesit. Kursimorja miraton kredi me interes fiks. Norma fikse e interesit është e pandryshuar për periudhën e caktuar të huasë. Kursimorja FULM DOO Shkup, në përputhje me rregulloret aktuale, rregullisht i publikon normat aktuale vjetore të shpenzimeve totale në faqen e internetit, në sportelet e filialeve të kursimores dhe përmes mediave publike (SVT)

 (Duke filluar nga data 01.09.2015, kreditë e reja dhe marrëveshjet e kredive me aneks që janë me garancë të robëruar nuk do të kenë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi. Të gjitha kreditë e paguara deri më 31.08.2015 kanë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi.

 

Кalkulatriçe

Кontakt

Shkarko кërkesat

Apliko online

Lista e kredive

КРЕДИТ СО ВЛАДЕТЕЛСКИ ЗАЛОГ
Целна група • Лица со сезонски приходи
Износ на кредитот • од 10.000 до 600.000 МКД – денарски кредит*(1)
Рок на отплата · • 6, 12, 24 и 36 месеци (за кредит со залог депозит)
• 12, 24 и 36 месеци (за кредит со залог девизи и злато)
Потребно обезбедување • Залог девизи
• Залог депозит во штедилницата
• Залог злато
• Комбинација на гореспоменатото
• Сопствено парично побарување од правно лице (превземени)
• и/или меница со менична изјава
Каматна стапка Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Каматата се плаќа месечно, декрузивно или антиципативно, а главницата доспева по истекот на временскиот период за кој е одобрен кредитот
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит • Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот

• Целосно пополнети обрасци за кредит

Предност • Исплата веднаш
• Без жиранти
• Не се наплаќа надомест за предвремено затворање на кредитот
• Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

*Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити и анекс договори на кредити со владетелски залог нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

  • Освен за превземените кредити, за кои што максималната изложеност е 620.000 МКД

* Годишна, променлива каматна стапка. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку јавни медиуми (СВТ)

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити