Плаќајте редовно

Image

Со редовно плаќање на Вашите месечни обврски по основ на кредит, ги избегнувате надоместоците поврзани со неисполнување на обврските.

*Надомести поврзани со неисполнување или ненавремено исполнување на обврски по Договор за кредит.

Со важност до 29.02.2024 година

*Надомести поврзани со неисполнување или ненавремено исполнување на обврски по Договор за кредит.

Со важност од 01.03.2024 година